ג.    [ עריכה ]

ויולד נח שלושה בנים את שם את חם ואת יפת והלא יפת הוא הגדול? אלא בתחלה אתה דורש שהיה צדיק ונולד כשהוא מהול, ושייחד הקב"ה שמו עליו ושאברהם עתיד לצאת ממנו, ששמש בכהונה גדולה ושנבנה בית המקדש בתחומו.

שמעון בר חוטה אמר: שמנין אותיותיו תלה הקדוש ברוך הוא לדורות, מן המבול ועד הפלגה שלוש מאות וארבעים שנה: