בראשית רבה כו ב

ב.    [ עריכה ]

ויולד נח שלושה בנים את שם ואת חם ואת יפת. כתיב (שם צב): שתולים בבית ה' בחצרות אלהינו יפריחו. שתולים בבית ה', זה נח, ששתלו הקב"ה בתיבה. בחצרות אלהינו יפריחו, ויולד נח שם את חם ואת יפת.

עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו עוד ינובון, זה נח. דשנים ורעננים יהיו, ויולד נח.

אמר רבי יודן: מה טעם כל דורות הולידו למאה שנים ולמאתים שנה, וזה הוליד לחמש מאות שנה? אלא אמר הקדוש ברוך הוא: אם רשעים הם, אין רצוני שיאבדו במים. ואם צדיקים הם, אטריח עליו ויעשה להם תיבות הרבה?! וכיבש הקב"ה מעיינו והוליד לחמש מאות שנה.

רבי נחמיה בשם ר' אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אמר: אפילו יפת, שהוא הגדול לכשיבא המבול אינו בן מאה שנה שראוי לעונשים.

אמר רבי חנינא: אין מיתה לעתיד לבא, אלא בעובדי כוכבים בלבד.

ר' יהושע בן לוי אמר: לא בישראל ולא בעובדי כוכבים, שנאמר (ישעיה כה): ומחה ד' אלהים דמעה מעל כל פנים.

מה עביד ליה רבי חנינא מעל כל פנים? מעל פניהם של ישראל והכתיב (שם סה): כי הנער בן מאה שנה ימות והא מסייע ליה לר' חנינא. מה עביד ליה רבי יהושע בן לוי? ראוי לכל עונשים. והא כתיב (תהלים מט): כצאן לשאול שתו מות ירעם וירדו בם ישרים. והא מסייע ליה לרבי חנינא. מה עביד ליה ריב"ל? לפי שבעולם הזה פרעה בשעתן, סיסרא בשעתן, סנחריב בשעתן, אבל לעתיד לבא הקדוש ברוך הוא עושה מלאך המות סטטיונר שלהם, הדא הוא דכתיב (שם): וירדו בם ישרים לבקר, וצורם לבלות שאול מזבול לו. מלמד, ששאול בלה וגופן אינה בלה. וכל כך למה? על שפשטו ידיהם בזבול, הדא הוא דכתיב (מלכים א ח) בנה בניתי בית זבול לך: