ו.    [ עריכה ]

ויקח אחד מצלעותיו רבי שמואל בר נחמן אמר: מן סטרוהי, היך מה דאת אמר (שמות כז): ולצלע המשכן.

ושמואל אמר: עילעא חדא, מבין ב' צלעותיו נטל תחתיה אין כתיב כאן, אלא תחתנה.

אמר רבי חנינא בריה דר' אידי: מתחלת הספר ועד כאן אין כתיב סמ"ך, כיון שנבראת נברא שטן עמה. ואם יאמר לך אדם הוא הסובב, תאמר לו בנהרות הכתוב מדבר.

אמר רבי חנינא בר יצחק: עשה הקב"ה נוי לתחתיתו, כדי שלא יהא מתבזה כבהמה.

רבי אמי ורבי ינאי חד אמר: עשה לו מנעל ואפיפורין כבוש עליו, כדי שלא יצטער כשהוא יושב. וחרנא אמר: עשה לו כסתות.

רבי לוי ורבי אמי: חד אמר: עשה לו קבורה. וחד אמר: עשה לו תכריכין: