ה.    [ עריכה ]

ויפל ה' אלהים תרדמה רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר: תחלת מפלה שינה דמך ליה, ולא לעי באורייתא, ולא עביד עבידתא.

רב אמר: שלוש תרדמות הן: תרדמת שינה; ותרדמת נבואה; ותרדמת מרמיטה.

תרדמת שינה, (בראשית ג): ויפל ה' אלהים תרדמה על האדם ויישן. תרדמת נבואה, (שם טו): ויהי השמש לבא ותרדמה נפלה על אברם. תרדמת מרמיטה, (שמואל א כו): אין רואה ואין יודע ואין מקיץ כי כולם ישנים, כי תרדמת ה' נפלה עליהם.

רבנן אמרי: אף תרדמה של שטות, דכתיב (ישעיה כט): כי נסך עליכם ה' רוח תרדמה.

רבי חנינא בר יצחק אמר: שלושה נובלות הן: נובלת מיתה - שינה; נובלת נבואה - חלום; נובלת העולם הבא - שבת.

רבי אבין מוסיף: עוד תרתין: נובלת אורה, של מעלה גלגל חמה; נובלת חכמה. של מעלה תורה: