(ו) את לבבך ואת לבב. ר"ת אלול. לכך נהגו להשכים להתפלל סליחות מר"ח אלול ואילך. וכן לולא האמנתי לראות בטוב ה', לולא, אותיות אלול. שמאלול ואילך חרדתי נגד ה':

את לבבך ואת. בגימ' זה לימות המשיח.

(ח) ואתה תשוב וסמיך ליה והותירך. שאם תשוב בתשובה שלימה מיד תהא נגאל:

(י) כי תשמע בקול ה' אלהיך. בגימ' זהו לקול של התלמיד חכם:

כי תשוב אל ה' אלהיך. וסמיך ליה:

(יא) כי המצוה הזאת. לומר שקולה היא התשובה כנגד כל המצות כולן:

(יב) מי יעלה לנו השמימה. ר"ת מילה. והס"ת הוי'. לו' שאינו יכול לעלות אצל השם אם לא שיהא נימול וכן התהלך לפני והיה תמים, שנאמר על המילה:

(יד) בפיך ובלבבך לעשותו. בפיך כי חיים הם למוצאיהם. ובלבבך אברא רשמעתא סברא:

(טו) את החיים ואת הטוב. בגימ' תוצאות. כי ממנו תוצאות חיים:

(טז) וברכך. ב' במס'. דין. ואידך גבי עבד עברי לא יקשה בעיניך וגומר וברכך ה' אלהיך. וזהו שאחז"ל שאין עבד עברי נוהג בחוץ לארץ, כמו הכא דכתיב וברכך בארץ וגו', התם נמי דוקא בארץ:

(יט) ובחרת בחיים. בחיים עולה ע'. לומר בשבעים פנים התורה נדרשת בהן. וכן סו"ד ה' ליראיו. וחיי האדם ע' שנה: