בן יהוידע/מגילה

חידושי הלכות ואגדות
בן יהוידע
לבעל המחבר הבן איש חי
על מסכת מגילה