במדבר רבה כ יב

<< · במדבר רבה · כ · יב · >>

יב.    [ עריכה ]
"ויבא אלהים אל בלעם לילה" זש"ה זה שאמר הכתוב (שמות יב, מב): "ליל שמורים הוא לה' הוא הלילה הזה" כל הנסים שנעשו לישראל ופרע להם מן הרשעים בלילה היה (בראשית לא, כד): "ויבא אלהים אל לבן הארמי בחלום הלילה" (שם  כ, ג) "ויבא אלהים אל אבימלך בחלום הלילה" (שמות יב, כט): "ויהי בחצי הלילה" וכתיב (יד|כ) "ויהי הענן והחשך ויאר את הלילה" (בראשית יד, טו): "ויחלק עליהם לילה" וכן כולם.

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף למה נגלה על בלעם לילה לא היה ראוי לרוח הקדש לפי שכל נביאי הגוים בלילה מדבר עמהם וכן אליפז אומר (איוב ד, יג): "בסעיפים מחזיונות לילה" וכן אליהוא אומר על זה שדבר אותו לילה.
"אם לקרא לך באו האנשים קום לך אתם" מיכן את למד שבדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו שמתחלה נאמר לו לא תלך כיון שהעיז פניו להלוך הלך שכן כתיב "ויחר אף אלהים כי הולך הוא" אמר לו הקב"ה רשע איני חפץ באיבודן של רשעים הואיל ואת רוצה לילך ליאבד מן העולם "קום לך".
"ואך את הדבר" ללמדך שבהתראה הלך.
מיד "וישכם" קדם ועמד בזריזות הוא בעצמו אמר לו הקדוש ברוך הוא רשע כבר קדמך אברהם אביהם לעקוד את יצחק בנו (בראשית כב, ג): "וישכם אברהם בבקר ויחבש את חמורו וגו'".
"וילך עם שרי מואב" ללמדך שהיה שמח בפורענות ישראל כמותן: