במדבר רבה כא כג

כג. עריכה

"ביום השמיני עצרת תהיה לכם" זש"ה זה שאמר הכתוב (ישעיה כו, טו): "יספת לגוי ה'" אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא רבון העולם הוספת שלוה לדור המבול שמא הקריבו פר אחד ואיל אחד לא דיין שלא כבדוך אלא אמרו (בראשית יא, ד): "הבה נבנה לנו עיר" וכן לסדומיים וכן לפרעה וכן לסנחריב וכן לנבוכדנצר שמא הקריבו אחד מהם פר אחד ואיל אחד לא דיין שלא הקריבו אלא הכעיסוך ולמי נאה להוסיף שלוה וכבוד לישראל שנאמר "יספת לגוי ה'" ואין גוי אלא ישראל שנאמר (ש"ב ז, כג): "ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ".
אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה רבש"ע עליך ליתן לנו את המועדים ועלינו להיות מקריבים לפניך קרבנות כראוי נכבדת נתת לנו ראשי חדשים ואנו מקריבים לפניך שנאמר "ובראשי חדשיכם" בפסח הקרבנו לך ראש השנה הקרבנו לך יוה"כ הקרבנו לך וכן בחג אפילו מועד אחד לא בטלנו אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא עליך להוסיף לנו מועדות ועלינו להיות מקריבים לפניך ומכבדין אותך "יספת לגוי נכבדת רחקת כל קצוי ארץ" אמר להם הקב"ה חייכם איני מחזיר ימים טובים מכם אלא אני מוסיף לכם מועדות שתשמחו בהם שנאמר "ביום השמיני עצרת":