במדבר רבה כא כ

<< · במדבר רבה · כא · כ · >>

כ.    [ עריכה ]
"תשמרו להקריב לי במועדו" זש"ה זה שאמר הכתוב (משלי יב, כה): "צדיק אוכל לשובע נפשו" זה אליעזר שאמר לרבקה (בראשית כד, יז): "הגמיאני מעט מים" כדי גמייא "ובטן רשעים תחסר" זה עשו שאמר ליעקב (שם כה, ל) "הלעיטני נא" א"ר יצחק בר ר' זעירא עשו פער פיו כגמל אמר אפתח פי ואתה מכניס התם תנינן אין אובסים את הגמל ולא דורסים אבל מלעיטין.
"צדיק אוכל לשובע נפשו" זו רות המואביה שכתוב בה (רות ב, יד): "ותאכל ותשבע ותותר" שהברכה היתה בפיה של אותה צדקת "ובטן רשעים תחסר" אלו אומות העולם

סיפור :
מעשה בעובד כוכבים אחד שזימן כל בני עירו א"ר דוסתאי אותי זימן לאותה סעודה עם כל בני עירו ולא היה שלחנו חסר מכל מטעמים שבעולם אלא אגוזי פרך בלבד מה עשה נטל את הטבלא מלפנינו שהיתה יפה כששה ככרי כסף ושברה אמרתי לו מפני מה עשית כך אמר לי אתם אומרים שהעולם הזה שלנו והעולם הבא שלכם אם אין אנו אוכלין עכשיו אימתי אנו אוכלים קראתי עליו "ובטן רשעים תחסר":