יט.    [ עריכה ]
מלך אחד היה לך זה שלמה (מ"א ה, ב-ג): "ויהי לחם שלמה ליום אחד שלשים כור סלת וששים כור קמח עשרה בקר בריאים ועשרי' בקר רעי ומאה צאן לבד מאיל וצבי ויחמור וברבורים אבוסים" א"ר יהודה בר' זבידא אלף נשים היו לו לשלמה וכל אחת ואחת עושה לו בכל יום כזה זו סבורה שאצלה הוא סועד.

נחמיה הפחם לא היה יכול לעמוד בסעודתו שנאמר (נחמיה ה, יח): "ואשר היה נעשה ליום אחד שור אחד צאן שש ברורות וצפרים נעשה לי".
אמר הקב"ה בני לא מפני שיש לפני אכילה ושתיה אמרתי לכם אלא בשביל הריח שתהיו ערבים ונוחין לפני כריח ניחוח: