<< · במדבר רבה · כא · ח · >>

ח.    [ עריכה ]
"לאלה תחלק הארץ" ומי הן לעומדים בערבות מואב והלא ליוצאי מצרים נתחלק הארץ דכתיב (שמות ו, ח): "ונתתי אותה לכם מורשה" מפני מה לא חלקה להן לפי שצפוי לפני הקב"ה שסוף עתידין משפחות לכלות מהן ומי הן אלו שכתובות למעלן (שם, טו) "ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול בן הכנענית" הרי ו' כשאתה קורא (במדבר כו, יב): "לנמואל משפחת הנמואלי" אין שם אחד וכן בבנימין (בראשית מו, כא): "שמות ובני בנימין בלע ובכר וגו'" הרי י' וכשבא אתה למנותן (במדבר שם, לח): "לבלע משפחת הבלעי וגו'" חסרו ה' מן הבנים הרי ששה משפחות על הזנות בעצת בלעם אין שאינה עושה את שלה לכך אמר הקדוש ברוך הוא מה אני מחלק את הארץ לבני אדם העתידים למות כיון שבאו לערבות מואב ועמדו על בוריים אמר לו הקב"ה "לאלה לחלק הארץ":

ראו גם ביאור:בבלי בבא בתרא דף קיז.