במדבר רבה יט יא

יא.    [ עריכה ]
"יען לא האמנתם בי וגו'" זה שאמר הכתוב (קהלת ח, יד): "יש הבל אשר נעשה על הארץ אשר יש צדיקים אשר מגיע אליהם כמעשה הרשעים ויש רשעים שמגיע אליהם כמעשה הצדיקים אמרתי שגם זה הבל" את מוצא כשקלל את הנחש ואמר לו (בראשית ג, יד) "ארור אתה וגו'" לא הניחו לטעון כלום שהיה לנחש לומר לפני הקדוש ברוך הוא אתה אמרת לאדם לא תאכל ואני אמרתי לו אכול מה אתה מקללני לא הניחו לטעון כלום ואהרן היה לו לומר לא עברתי על דבריך למה אני מת: