במדבר רבה יט י

<< · במדבר רבה · יט · י · >>

י. עריכה

"יען לא האמנתם בי" וכי לא אמר דבר קשה מזה שאמר (במדבר יא, כב) "הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם" אף שם אין אמנה והיא גדולה מזו מפני מה לא גזר עליו שם למה"ד למה הדבר דומה למלך שהיה לו אוהב והיה מגיס בינו לבין המלך בדברים קשים ולא הקפיד המלך עליו לימים עמד והגיס במעמד לגיונות גזר עליו מיתה אף כך אמר לו הקב"ה למשה הראשונה שעשית ביני לבינך עכשיו כנגד הרבים אי אפשר שנאמר "להקדישני לעיני בני ישראל":