במדבר רבה יט טז

טז.    [ עריכה ]
"ויסעו מקדש ויבאו" זש"ה זה שאמר הכתוב (דה"ב כ, לז): "בהתחברך עם אחזיהו פרץ ה' את מעשיך" על שנתחברו לרשע הזה לעבור בארצו חסרו אותו צדיק לכך נסמכה פרשת אסיפת אהרן לאחר פרשת מלך אדום.

"ויט ישראל מעליו" "ויסעו מקדש [וגו']" מהו "כל העדה" עדה שלמה עדה הנכנסת לארץ לפי שמתו יוצאי מצרים ואלו מן אותן שכתוב בהן (דברים ד, ד) "חיים כלכם היום". מהו "הר ההר" הר על גבי הר כתפוח קטן על גבי תפוח גדול אף על פי שהענן הולך לפניהם משפיל את הגבוה ומגביה את השפל הניח הקדוש ברוך הוא את ההר הזה דוגמא שידעו נסים שעשה הקב"ה להם שלא הניח הר במדבר שלא יהו מתיגעין ועולים ויורדים ועוד אע"פ שהיה הענן עושה כל המדבר מישור היה מניח מקום גבוה למשכן שהוא חונה שם והניח ג' הרים הר סיני לשכינה והר נבו לקבורת משה והר ההר לקבורת אהרן: