במדבר רבה יט ה

<< · במדבר רבה · יט · ה · >>


ה.    [ עריכה ]
רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר ארבעה דברים יצר הרע משיב עליהן דכתיב בהן חקה:

  • אשת אח
  • וכלאים
  • ושעיר המשתלח
  • ופרה אדומה

אשת אח דכתיב (ויקרא יח, טז): "ערות אשת אחיך וגו'" ובלא בנים (דברים כה, ה): "יבמה יבא עליה" וכתיב בערות אשת אח (ויקרא כ, כב): "ושמרתם את כל חקתי". וכלאים (דברים כב, יא): "לא תלבש שעטנז" וסדין בציצית מותר וכתיב ביה חוקה (ויקרא יט, יט): "את חקותי תשמרו". שעיר המשתלח דכתיב (שם טז, כו) "והמשלח את השעיר לעזאזל יכבס בגדיו" והוא עצמו מכפר על האחרים וכתיב ביה (שם, לד) "והיתה זאת לכם לחקת עולם". פרה מנין דתנן כל העוסקין בפרה מתחלה ועד סוף מטמאין בגדים והיא גופה מטהרת בגדים וכתיב בה חקה "זאת חקת התורה":