במדבר רבה יח יג

יג.    [ עריכה ]
"ותפתח" א"ר יהודה באותה שעה נפתחו לארץ פיפיות הרבה שנאמר (דברים יא, ו): "בקרב כל ישראל" א"ר נחמיה והרי כתיב "ותפתח הארץ את פיה" אמר לו והיאך את מקיים "בקרב כל ישראל" אלא שנעשית הארץ כמשפך וכל היכן שהיה אחד מהם היה מתגלגל ויורד ובא עמו נמצאת מקיים "בקרב כל ישראל" ומקיים "ותפתח הארץ את פיה"

" ואת כל היקום" זה הממון שמעמיד את הרגלים רבותינו אמרו אפי' היו כלים ביד הכובס היו מתגלגלין ובאין ונבלעין עמהן א"ר שמואל בר נחמני אפי' מחט שהיתה שאולה ביד ישראל מידם אף היא היתה נבלעת שנאמר "וירדו הם וכל אשר להם חיים שְׁאֹלָה" וכל כך למה שחלק על הקב"ה אעפ"כ לעתיד לבא הם עתידין לעלות ר' יהודה בן בתירה שונה שיש להם חלק לעוה"ב שנאמר "ויאבדו מתוך הקהל" בדוד הוא אומר (תהלים קיט, קעו): "תעיתי כשה אובד בקש עבדך כי מצותיך לא שכחתי" מה אבידה שנאמר בדוד היא עתידה להתבקש אף כאן אבידה העתידה להתבקש וכן חנה מתפללת עליהם (ש"א ב, ו): "ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל":