במדבר רבה יז א

א.    [ עריכה ]
"כי תבאו אל ארץ מושבותיכם" הלכה כמה דברים חייב אדם לעשות לבנו שנו רבותינו חמשה דברים האב חייב לעשות לבן האב זה הקב"ה והבן אלו ישראל:

  • כשם שהאב חייב למול את בנו כן עשה הקדוש ברוך הוא לישראל מל אותם על ידי יהושע (יהושע ה, ב): "עשה לך חרבות צורים"
  • האב חייב לפדותו והקב"ה פדה ישראל שנא' (ש"ב ז, כג): "לפדות לו לעם"
  • ללמדו תורה הקדוש ברוך הוא לימד תורה לישראל (דברים יא, יט): "ולמדתם אותם את בניכם" וכתיב (ישעיה מח, יז): "אני ה' אלהיך מלמדך להועיל"
  • ללמדו מצות הקב"ה לימד את המצות לישראל
  • להשיאו אשה הקדוש ברוך הוא אמר להם "פרו ורבו"
  • האב זקוק לבנו להאכילו ולהשקותו לרחצו לסוכו ולהלבישו וכן עשה הקב"ה לישראל (יחזקאל טז, ט): "וארחצך במים ואשטף דמיך וגו' ואלבישך רקמה" (שם, יט) "ולחמי אשר נתתי לך" (במדבר כא, יז): "עלי באר ענו לה"
  • מה האב נותן לבנו נכסים כך הקדוש ברוך הוא עשה לישראל (ירמיה יג, יט): "ואתן לך ארץ חמדה"
  • ומה הבן חייב להיות מעלה לאביו דורון כך אמר הקב"ה לישראל "כי תבאו אל ארץ וגו' ועשיתם עולה לַה'":