במדבר רבה טז כח

כח.    [ עריכה ]
אמר הקב"ה למשה אכלה אותם מלפני אמר לפניו רבון העולם אתה מאריך אף ועבד אם יהיו מעשיו טובים ויהא שומע לרבו ויהא רבו מסתכל בו בסבר פנים יפות אין מחזיקין לרבו טובה ואימתי הם מחזיקין בזמן שהעבד של תרבות רעה ורבו מסתכל בו בסבר פנים יפות כך אתה אל תבט בקשה ערפם שנא' (דברים ט, כז): "אל תפן אל קשי העם הזה" אמר לו הקדוש ברוך הוא בשבילך אסלח להם שנא' "ויאמר ה' סלחתי כדברך":