במדבר רבה טז כז

כז.    [ עריכה ]
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף"עד מתי" זש"ה זה שאמר הכתוב (מלאכי א, יא): "כי ממזרח שמש עד מבואו גדול שמי" אמר הקדוש ברוך הוא אומ"ה מכבדין אותי ואתם כמה עשיתי נסים לכם ומכעיסין אתם אותי רצונך לידע עגלון מלך מואב אדם ערל היה ונכנס אהוד בן גרא אצלו כיון שהזכיר לו שמי חלק לי כבוד ועמד לו מכסאו שנאמר (שופטים ד, כ): "ויאמר אהוד דבר אלהים לי אליך ויקם מעל הכסא" לקיים מה שנא' "כי ממזרח וגו'" עליך אמר הקב"ה אומות העולם מכבדין אותי וחולקים לי כבוד ואתם מכעיסין אותי ואני טוען אתכם עד מתי אני סובל "עד מתי לעדה הרעה" אמר הקדוש ברוך הוא כביכול אדם קונה לו עבד שיהא העבד נוטל הפנס ומאיר לקונה ואני לא עשיתי כן אלא אתם עבדי (ויקרא כה, נה): "כי לי בני ישראל עבדים" ואני נוטל את הפנס ומאיר לכם.

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף בנוהג שבעולם אדם קונה עבד שאם יצא לדרך יהא עבדו קודם ומתקן לו איטימסייה ואני לא עשיתי כן אלא אתם עבדי ואני הייתי מתקן לכם איטימסייה שנא' (במדבר י, לג): "וארון ברית ה' וגו' לתור להם מנוחה".
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף בנוהג שבעולם אדם קונה עבד שיהא עבדו אופה לו לחם ואני לא עשיתי כן אתם עבדי ואני אופה לכם לחם מן השמים וכה"א וכן הוא (הכתוב) אומר - כך אנו מוצאים בפסוק (תהלים עח, כה): "לחם אבירים אכל איש":