יד.    [ עריכה ]
"ויבאו עד נחל אשכול" לא רצו ליטול מפירות א"י אילולי כלב ששלף את הזיין וירץ לפניהם ואמר להם אם אין אתם נוטלים או אתם הורגים אותי או אני הורג אתכם לא היו נוטלים לפיכך (יהושע יד, ט): "אם לא הארץ אשר דרכה רגלך בה לך תהיה"S" וישאוהו במוט בשנים" אין פחות משני מוטות לפי שאין אומר במוט שנים אלא בשנים וי"א שלשה במוט אחד בשנים הרי שלשה וכמה היה משוי של כל אחד ואחד נאמר באבנים שנטלו מן הירדן (יהושע ד, כ): "ואת שתים עשרה האבנים האלה אשר לקחו מן הירדן הקים יהושע בגלגל" כמה שיעורו של כל אחת ואחת משאוי ארבעים סאה מכאן את המחשב לאותו אשכול אדם נושא משאוי לעצמו מגביה סאה מגביה עליו חבירו נושא סאתים ואם מגביה סאתים נושא עם חבירו נושא שלש הוי מכאן מחשב: