במדבר רבה טז טז

טז.    [ עריכה ]
"למקום ההוא קרא נחל אשכול" זש"ה זה שאמר הכתוב (ישעיה מו, י): "מגיד מראשית אחרית" שהכל צפוי היה לפני הקב"ה אשכול אוהבו של אברהם היה ונקרא אשכול על אודות האשכול שעתידין ישראל לכרות ממקומו: