בית שמואל על אבן העזר קמט

סעיף אעריכה

(א) כגון שנשאה:    כ"כ תוספות ביבמות דף נ"ב והר"ן פרק כל הגט עיין סי' י"ט מ"ש ועיין תשובת ריב"ש סימן ל"א פסק כן ועיין סי' קכ"א מיהו א"י לענין מה כתב כאן דברי הר"ן דהא כאן איירי לענין חשש קידושין א"כ ממ"נ אם נשאה כדין נשואין ת"ל היה קידושין ואם לא נשאה כדין נישואין א"כ מהיכ' תיתי לומר דבועל לשם קידושין, ודין של תוספות והר"ן איירי בארוסה שכתב לה גט ולא נתן לה ונשאה אמרינן בוודאי בעיל וביטל הגט וגרע מגט ישן:

(ב) קודם שתנשא לאחר:    כ"כ הרמב"ם והטור וא"א לומר לאפוקי שתנשא לאחר ולא גירשה פשיט' דהא היא א"א אלא אם נשאה וגרשה לא חיישינן לקידושין כיון דמחייב מלקות אם קדשה ובעל אף על גב בביאה נמי הוא עושה איסור מ"מ בקדשה חייב מלקות לא חיישי' לקדושין וכ"כ בש"ג פ' מ"ש דף תקפ"ט:

(ג) קידושי ודאי:    כ"כ הרמב"ם ומשמע דאז אין תופסין בה קידושין של אחר דוק' ביחוד תופסין קדושין של שני ולא בבעיל וכ"כ ב"ח:

סעיף בעריכה

(ד) ספק מקודשת:    ואם נשאת לאחר תצא ומכ"ש אם הבעל הלך למ"י וא"א ליתן לה גט אחר דלא תנשא ולא כהגמיי' דף תרי"ז עיין בד"מ, וכבר כתבתי אם גירש מחמת זנות לא חיישינן שמא בא עליה ואם שניהם מודים שלא בא עליה כתב בש"ג שם דלא חיישינן שמא בא עליה וא"צ גט שני ממנו וצל"ע מנ"ל דין זה כיון דקי"ל הן הן עידי יחוד הן הן עידי ביאה הוי כאלו עדים מעידי' ע"ז עיין סוף סימן קס"ז:

(ה) מן האירוסין וכו':    דוק' בכה"ג שכבר גרשה אבל אם כתב לה גט ועדיין לא נתן לה הגט ונתייחד עמה חוששין שמא בא עליה ופסול משום גט ישן ח"ר:

(ו) אא"כ בא עליה:    לכאורה נראה מתשובת רמב"ן אפי' בא עליה נמי אין חוששין לקדושין כיון שאין עסק קידושין ביניהם דוק' באשתו או בארוסה שהיה קדושין ביניהם חיישינן לקדושין אבל משודכת דמיא לאשה דעלמ':

סעיף זעריכה

(ז) הרי זו ספק מגורשת:    וכאן ליכ' החשש שמא בא עליה ומקדש אותה דהא עדיין לא נכתב הגט וא"ל החשש הוא שמא ביטל הגט אם כן קשה למה לא מהני נאמנות אלא הטעם הוא כשנתייחד עמה ס"ל הרמב"ם בוודאי ביטל שליחתו אף על גב גילוי דעת לא מהני מ"מ כאן עשה מעשה ונתייחד עמה הוי כמעשה וגרע טפי מג"י ולרמב"ם הגט בטל, מיהו רבים חולקים עליו לכן פסק דהוי ספק מגורשת עיין ברמב"ם פ"ט דין כ"ה ועיין בר"ן ס"פ הזורק: