פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) בחייבי לאוין:    בסי' מ"ד מבואר דקדושין גמורים הם ועיין ריש סימן ט"ו בין לאוין השוין בכל ובין לאוין שאינם שוין בכל וחייבי כריתות אין קידושין תופסין בה וא"צ גט ועיין הג"מ ביבמות, וא"א שהלך בעלה למ"י ונשאת לאחר דצריכה גט כתבתי הטעם בסי' ט"ו ויבמה לשוק נתבאר בסי' קנ"ט: