בית המדרש/חדר שישיתוכן עניינים

חדר‬ ששי

‫בו הושבתי אספתי וערכתי ע״פ כתבי יד ודפוסים יקרים‬ ‫המערכה‬ הזאת:

 • מדרש לחנוכה
 • מגילת אנטיוכוס בלשון ארם ;
 • אגדתא דשמעון כיפא נוסחא ב' ו-ג'
 • אגדתא דבני משה ;
 • מעשה עשרה הרוגי מלכות נוסחא ב ו-ג';
 • פסיקתא חדתא ;
 • מדרש פטירת משה רע״ה נוסחא ב ;
 • קונדרס אחרון ממדרש ילמדנו;
 • פרשיות ממדרש תנחומא כ"י ;
 • מדרש אל יתהלל ;
 • סדרי דשמושא רבא וסדרי היכלות ;
 • פרק ר׳ יאשיהו ;
 • מלחמות מלך המשיח;
 • מעשיות;
 • שאלות ר' אליעזר,
 • סעודת לויתן.
 • סדר גן עדן
 • סדר יום הדין

ולמען ירוץ הקורא בם
מבוא שמתי בראשם
אני הדורש לכבוד התורה

אהרן יעללינעק

ווינא

‫תרל״ח‬ לפ"ק‬‬‬‬