ביאור הלכה על אורח חיים תרסט

סעיף א עריכה

(*) וחוזרין ולוקחין הראשונה וכו':    דוקא אם כבר נגללת למקום הזה שלא יצטרכו הצבור להמתין אבל בלא"ה יותר טוב לגלול אותה שכבר מונחת ולא לעבור על המצות וליקח ראשונה [חמד משה]: