ביאור הלכה על אורח חיים תרסז

סעיף אעריכה

(*) סוכה וכו':    ר"ל עצי סוכה אסורים מלהנות הימנה דחל שם שמים עליהם ואפילו נפלה הסוכה וכדלעיל בסימן תרל"ח דאל"כ בלא"ה אסור משום סתירת אהל: