ביאור:קורח נשרף ושאריותיו נבלעו

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.שלוש קבוצות חלקו על משה ועל אהרן בפרשת קורח ; חלקן נענשו בבליעה באדמה, וחלקן נענשו בשריפה. במה נענש קורח עצמו - מנהיג החבורה?

מצד אחד, נאמר על דתן ואבירם:

במדבר טז לב: " "ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אתם ואת בתיהם," "ואת כל האדם אשר לקרח ואת כל הרכוש" ": על-פי הניסוח נראה שקורח עצמו לא נבלע - הארץ בלעה רק "את כל האדם אשר לקורח" (משפחתו ועבדיו) אבל לא את קורח עצמו.

מצד שני, במקום אחר נאמר:

(במדבר כו י): "ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אתם ואת קרח במות העדה, באכל האש את חמשים ומאתים איש ויהיו לנס"

כלומר, הארץ בלעה גם את דתן ואבירם וגם את קורח.

מצד שלישי, נאמר על הנשיאים שהקריבו קטורת:

(במדבר טז לה): "ואש יצאה מאת ה', ותאכל את החמשים ומאתים איש מקריבי הקטרת"- האש אכלה רק את 250 הנשיאים שהקריבו קטורת; אמנם קורח היה עמם וגם הוא הקריב קטורת, אבל הוא לא היה שייך לקבוצה של 250; מכאן אפשר להסיק שהוא לא נשרף.

מצד רביעי, בהמשך נאמר שיש לשמור את המחתות של מקריבי הקטורת לזיכרון,

(במדבר יז ה): "זכרון לבני ישראל, למען אשר לא יקרב איש זר אשר לא מזרע אהרן הוא להקטיר קטרת לפני ה', ולא יהיה כקרח וכעדתו , כאשר דבר ה' ביד משה לו"- מכאן נראה שגם קורח נשרף, כמו עדתו!

נראה לי שקורח אכן נשרף יחד עם עדתו - האש שאכלה את 250 הנשיאים היתה אש גדולה, והיא בוודאי אכלה גם את קורח שנמצא ביניהם. באותו זמן, דתן ואבירם נבלעו באדמה, וקורח לא נבלע כי לא היה עמם, אבל מאוחר יותר, השרידים שנשארו מגופו לאחר שנשרף נבלעו באדמה, ולכן נאמר בהמשך "ותבלע אתם ואת קרח".

ועדיין יש להסביר: מדוע הפסוקים כתובים בצורה כזאת, שעונשו של קורח לא ברור? מדוע לא כתוב בפירוש שהוא נשרף (בפסוק טז35), ולא כתוב בפירוש שהוא נבלע באדמה (בפסוק טז32)? ולמה בכל שאר המקומות בתנ"ך שמספרים על דתן ואבירם (חוץ פסוק כו10), לא נזכר שקורח נבלע יחד איתם?

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2007-07-15.

הערות עריכה

ראה בדף השיחה.

קיצור דרך: tnk1/tora/bmdbr/mot_qorx