הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

ויקימילון ערך מילוני בוויקימילון: צור = סלע

בפסוקים רבים מכונה ה' "צור".

אברבנאל (בפירוש דברים לב א-ה, הדרך הא') , מציין כמה סיבות לכך שה' נקרא צור:

1. ה' הוא התחלה וסיבה ראשונה לכל הדברים, והמילה צור מציינת גם התחלה (ע"פ רמב"ם, מורה נבוכים א טז) ; פירוש זה מתאים לפסוקים:

 • (דברים לב יח): "צור ילדך תשי, ותשכח אל מחללך"
 • (דברים לב טו): "וישמן ישרון ויבעט, שמנת עבית כשית; ויטש אלוה עשהו , וינבל צור ישעתו"
 • ישעיהו נא א: "שמעו אלי רדפי צדק מבקשי ה': הביטו אל צור חצבתם ואל מקבת בור נקרתם" (כאן "צור" הוא כינוי לאברהם ושרה, שהם המקור שממנו נוצרנו - פירוט ).

2. ה' הוא הצורה הראשונה - הוא שנתן את הצורה לכל הדברים (ע"פ רמב"ם שם) . פירוש זה מתאים לפסוק:

3. ה' הוא מושלם במעשיו, ללא פגם וללא שינוי, כמו צור -סלע, סלע היסוד שקיים מבריאת העולם ואינו נפגם (ע"פ ראב"ע) ; פירוש זה מתאים לפסוקים:

 • (דברים לב ד): "הצור תמים פעלו, כי כל דרכיו משפט; אל אמונה ואין עול, צדיק וישר הוא"
 • (ישעיהו כו ד): "בטחו בה' עדי עד , כי ביה ה' צור עולמים"

ואפשר להוסיף:

4. ה' מגן על ההולכים בדרכיו, כמו צור-סלע גדול המגן על הנמצאים לידו:

 • (תהלים יח ג): "ידוד סלעי ומצודתי ומפלטי אלי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי",  שמואל ב כב ג
 • (תהלים לא ג): "הטה אלי אזנך מהרה הצילני, היה לי לצור מעוז לבית מצודות להושיעני"
 • (תהלים סא ג): "מקצה הארץ אליך אקרא בעטף לבי בצור ירום ממני תנחני"
 • (תהלים סב ג): "אך הוא צורי וישועתי, משגבי לא אמוט רבה... על אלהים ישעי וכבודי צור עזי מחסי באלהים"
 • (תהלים עא ג): "היה לי לצור מעון לבוא תמיד צוית להושיעני, כי סלעי ומצודתי אתה"
 • (תהלים צד כב): "ויהי ה' לי למשגב, ואלהי לצור מחסי"

5. ה' חזק כמו צור-סלע, ומושיע את ההולכים בדרכיו:

6. ה' מתגלה, פעמים רבות, ליד צור-סלע, למשל:

 • (שמות יז ו): "הנני עמד לפניך שם על הצור בחרב והכית בצור ויצאו ממנו מים ושתה העם ויעש כן משה לעיני זקני ישראל"(וכן דברים ח טו ישעיהו מח כא
 • שמות לג כא: " "ויאמר ידוד הנה מקום אתי ונצבת על הצור" .  "והיה בעבר כבדי ושמתיך בנקרת הצור ושכתי כפי עליך עד עברי" "
 • (דברים לב יג): "ירכבהו על במותי ארץ ויאכל תנובת שדי, וינקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור"
 • (שופטים ו כא): "וישלח מלאך ה' את קצה המשענת אשר בידו ויגע בבשר ובמצות ותעל האש מן הצור ותאכל את הבשר ואת המצות ומלאך ידוד הלך מעיניו"
 • (שופטים יג יט): "ויקח מנוח את גדי העזים ואת המנחה ויעל על הצור לה' ומפלא לעשות ומנוח ואשתו ראים"
 • (תהלים עח כ): "הן הכה צור ויזובו מים ונחלים ישטפו, הגם לחם יוכל תת אם יכין שאר לעמו"
 • (תהלים פא יז): "ויאכילהו מחלב חטה, ומצור דבש אשביעך"

פסוקים נוספים עריכה

 1. (דברים לב ל): "איכה ירדף אחד אלף ושנים יניסו רבבה, אם לא כי צורם מכרם וה' הסגירם"
 2. (דברים לב לא): "כי לא כצורנו צורם , ואיבינו פלילים"
 3. (שמואל ב כג ג): "אמר אלהי ישראל, לי דבר צור ישראל: מושל באדם צדיק, מושל יראת אלהים"
 4. (ישעיהו ב י): "בוא בצור והטמן בעפר מפני פחד ה' ומהדר גאנו"
 5. (ישעיהו יז י): "כי שכחת אלהי ישעך, וצור מעזך לא זכרת; על כן תטעי נטעי נעמנים וזמרת זר תזרענו"
 6. (ישעיהו ל כט): "השיר יהיה לכם כליל התקדש חג ושמחת לבב כהולך בחליל לבוא בהר ה' אל צור ישראל"
 7. (ישעיהו מד ח): "אל תפחדו ואל תרהו הלא מאז השמעתיך והגדתי ואתם עדי: היש אלוה מבלעדי? ואין צור בל ידעתי"
 8. (חבקוק א יב): "הלוא אתה מקדם ה' אלהי קדשי לא נמות: ה' למשפט שמתו וצור להוכיח יסדתו"
 9. (תהלים כז ה): "כי יצפנני בסכה ביום רעה, יסתרני בסתר אהלו, בצור ירוממני"
 10. (תהלים כח א): "לדוד, אליך ה' אקרא, צורי אל תחרש ממני, פן תחשה ממני, ונמשלתי עם יורדי בור"
 11. (תהלים עג כו): "כלה שארי ולבבי, צור לבבי וחלקי אלהים לעולם"
 12. (תהלים צב טז): "להגיד כי ישר ה', צורי ולא עלתה בו"

שמות פרטיים:

 1. (במדבר א ה): "ואלה שמות האנשים אשר יעמדו אתכם לראובן אליצור בן שדיאור"
 2. (במדבר ב יב): "והחונם עליו מטה שמעון ונשיא לבני שמעון שלמיאל בן צורי שדי"
 3. (במדבר ג לה): "ונשיא בית אב למשפחת מררי צוריאל בן אביחיל על ירך המשכן יחנו צפנה"
 4. (במדבר ז נד): "ביום השמיני נשיא לבני מנשה גמליאל בן פדה צור"
 5. (במדבר כה טו): "ושם האשה המכה המדינית כזבי בת צור ראש אמות בית אב במדין הוא"
 6. (דברי הימים א ב מה): "ובן שמי מעון ומעון אבי בית צור"
 7. (דברי הימים א ח ל): "ובנו הבכור עבדון וצור וקיש ובעל ונדב"

פירוש אברבנאל (בפירוש דברים לב א-ה, הדרך הא') : " "והנה, קרא ה' יתברך צור:

1. אם להיותו התחלה וסיבה ראשונה לכל הדברים, כמו שפירש הרב המורה בחלק א פרק טז, ש צור ייאמר על התחלה;

2. ואם להיותו הצורה הראשונה, כי הוא, כמו שזכר הרב, סיבה פועלת וסיבה צוריית וסיבה תכליית בכל הדברים;

3. ואם להיותו חזק, בלתי משתנה, כצור [סלע], וכמו שפירשו הראב"ע." "

מקורות עריכה

על-פי מאמר של ע"פ אברבנאל שפורסם לראשונה בפירוש דברים לב א-ה וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2007-09-20.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/cur1