הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

משפט המלוכה = ברית בין המלך ובין העםעריכה

לאחר ששמואל מינה את שאול למלך לעיני כל ישראל, נאמר:

שמואל א י כה: " "וידבר שמואל אל העם את משפט הַמְלֻכָה, ויכתב בספר וינח לפני ה'; וישלח שמואל את כל העם איש לביתו" "

למילה משפט ישנן כמה משמעויות אפשריות - חוק בין אדם לחברו, תהליך שמטרתו לברר מי צודק, מנהג קבוע, ביצוע גזר הדין .

משפט המלוכה בפסוקנו הוא, כנראה, חוק בין אדם לחברו, ובפרט - חוק הברית שנכרתת בין המלך לבין העם. כך ניתן ללמוד מפסוקים המתארים מעמדות דומים:

 • יהושע כד כה: " "ויכרת יהושע ברית לעם ביום ההוא, וישם לו חק ומשפט בשכם. ויכתב יהושע את הדברים האלה בספר תורת אלהים, ויקח אבן גדולה ויקימה שם תחת האלה אשר במקדש ה'" " - בסוף ימיו של יהושע, הוא כרת ברית בין ה' לבין עם ישראל, שם לו חוק ומשפט, וכתב את הדברים בספר, ושם לפני ה' - בדיוק כמו שמואל בפסוקנו.
 • שמואל ב ה ג: " "ויבאו כל זקני ישראל אל המלך חברונה, ויכרת להם המלך דוד ברית בחברון לפני ה' , וימשחו את דוד למלך על ישראל" " - כשבני ישראל המליכו את דוד, הם כרתו ברית לפני ה'; מהמשא ומתן שקדם לברית, ניתן להסיק שהברית הזאת כללה את החובות של דוד - להוציא ולהביא את ישראל ולהלחם את מלחמותיהם, ומצד שני את החובות של ישראל - להיות נאמנים לדוד.
 • שופטים יא יא: " "וילך יפתח עם זקני גלעד, וישימו העם אותו עליהם לראש ולקצין וידבר יפתח את כל דבריו לפני ה' במצפה" " - כשבני גלעד מינו את יפתח למנהיגם, הם דיברו דברים לפני ה'; מהמשא ומתן שקדם לכך, ניתן להסיק שהדברים כללו את ההתחייבויות ההדדיות - יפתח התחייב להילחם בבני עמון, ובני גלעד התחייבו לקבל אותו עליהם לראש ולקצין.
 • מלכים ב כג ב: " "...ויקרא באזניהם את כל דברי ספר הברית הנמצא בבית ה'" " - ספר המתאר את תנאי הברית שבין ה' לבין עם ישראל נמצא בבית ה'.

משילוב הפסוקים הללו אנחנו למדים:

 • בזמן מינוי מנהיג, היה מקובל לקיים טקס של כריתת ברית בין המנהיג ובין העם.
 • תנאי הברית היו נכתבים בספר, והיה מקובל להניח ספר זה בבית המקדש, כנראה כדי להצהיר שה' הוא עד לברית וישפוט את מפרי הברית.

מסתבר שכך עשו גם בזמן המלכת שאול:

 • כרתו ברית שבה שאול התחייב לשפוט את העם ולהילחם להם, ובני ישראל התחייבו להיות נאמנים לו;
 • תנאי הברית נכתבו בספר, והספר הונח למשמרת במשכן, לפני ארון ה'.

משפט המלוכה לעומת משפט המלךעריכה

ביטוי דומה לביטוי משפט המלוכה נזכר ב שמואל א ח יא: " "ויאמר 'זה יהיה משפט המלך אשר ימלך עליכם: את בניכם יקח ושם לו במרכבתו ובפרשיו ורצו לפני מרכבתו... ואתם תהיו לו לעבדים'" ".

המפרשים נחלקו בשאלה, האם משפט המלך נאמר כאיום ואזהרה מפני מנהגו הקבוע של המלך - כדי להרתיע את העם מבקשת המלך (" "לא נאמרה פרשה זו אלא לאיים עליהם" " - רב, סנהדרין כ:), או כהגדרה של סמכויותיו החוקיות של המלך (" "כל האמור בפרשת מלך - מלך מותר בו" ", שמואל, שם).

לפי הפירוש הראשון, משפט המלך כמובן אינו משפט המלוכה , שהרי משפט המלוכה לא נאמר כאיום, הוא נכתב והונח לפני ה' למשמרת כמו שהיה מקובל לעשות לספרי ברית.

לפי הפירוש השני, ייתכן ש משפט המלוכה כולל גם את משפט המלך המתאר את חובותיו של העם כלפי המלך: " "חק המלוכה הראוי על פי התורה והמצוה' שיהא מוראו על העם ולא ימרו פיו" " ( מצודות ) ; אך מסתבר שהוא כולל גם את הצד השני של הברית - חובותיו של המלך כלפי העם, כפי שהסברנו למעלה.

מקורות ופירושים נוספיםעריכה

המאמר מתבסס על דברי אברהם אהוביה, "ככל הכתוב" עמ' 63.

מאמרים נוספים בנושא זה:

מאמרים נוספים - באדיבות גוגלעריכה

 • י נמצאו האתנות ואת דבד המלוכה תודה הכתובה שמואל א. י.ג€”יא.ג€”יכ ... : וידבר שמואל אל העם את משפט. תנח� ב� חקת המלכה ויכתב בספר וכר: נח:, פדר�כ לח:, יליש ח��א רמז תשנ�ט,. ח�ב תתנ�ג. ישענו זה ויבזהו מה כז. ובני בליעל אמרו ... ( cache )
 • דף קשר מספר 495 - פרשת בחוקותי : "ויאמר שמואל אל כל העם הראיתם אשר בחר בו ה' כי אין כמוהו בכל העם. ויריעו כל העם ויאמרו יחי המלך. וידבר שמואל אל העם את משפט המלוכה ויכתוב בספר וינח לפני ה"' ... ( cache )
 • השיעור ניתן ב- : שמואל מודיע לעם שה' בחר בשאול להיות מלך, "הראיתם אשר בחר בו ה' כי אין כמוהו בכל העם", " וידבר שמואל אל העם את משפט המלוכה ויכתוב בספר וינח לפני ה' וישלח ... ( cache )
 • פרטים והכללה : ביום ההוא אקים אל עלי את כל אשר דברתי אל ביתו החל וכלה". שמואל א י כה " וידבר שמואל אל העם את משפט המלכה ויכתב בספר וינח לפני ה'...". ... ( cache )
 • ימי הבית הראשון: ראשית המלוכה / זאב יעבץ : וידבר שמואל אל העם את המשפט אשר למלך מאת העם ולעם מאת המלך ויכתבהו בספר וינח אותו במקום קדוש. ויהי בשוב שאול אל ביתו הגבעתה וילוו עליו אנשי החיל יראי האלהים ... ( cache )
 • החוק המקראי - צורותיו ומקורותיו : (יהו', כד:25-26); ובדומה לזה: " וידבר שמואל אל העם את משפט המלכה ויכתב בספר וינח לפני ה'" (שמ"א, י:25). על כתיבת חוקים ומשפטים בשלב קדום בהתפתחות תרבות הכתב ... ( cache )
 • התורה הכתובה על האבנים בהר עיבל : שמואל (שמ"א י,כה): ' וידבר שמואל אל העם ויכתב בספר וינח לפני ה, היינו שהדברים ששמואל אמר אל העם, הוא כתב בספר, והרוצה לדעת מה נאמר, יוכל לקרוא בכתוב. ... ( cache )
 • 'ושמו את שמי על בני ישראל' : מעין זה כתוב אצל שמואל (שמ"א י,כה): ' וידבר שמואל אל העם ויכתב בספר 8'שים'. וינח לפני ה, וכן בשמות לד,כז: 'כתב לך את הדברים האלה כי על פי הדברים האלה ... ( cache )
 • פרטים והכללה : ביום ההוא אקים אל עלי את כל אשר דברתי אל ביתו החל וכלה". שמואל א י כה "וידבר שמואל אל העם את משפט המלכה ויכתב בספר וינח לפני ה'...". ... ( cache )
 • משני עברים ג€“ מאמר חמישי / מיכה יוסף ברדיצ'בסקי : ... ויבחר בשאול בן קיש, אז דיבר שמואל אל העם את משפּט המלוכה ויכתב בספר... וינח לפני ה '... ואולי אנו קוראים בפרשת שופטים שבדברים דברי אותו הספר של שמואל. ... ( cache )
 • שמואל הנביא ותהליך הקמת ממלכת ישראל / יעקב פלדמן : שמענו במשה, שנכתבה תורה לשמו - "זכרו תורת משה עבדי" ( (מלאכי ג,כב); ובשמואל נכתב לו ספר - "ויכתב בספר וינח לפני ה '" (שמו"א י,כה). אבל באהרן לא שמענו. ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - חקת : בשמואל נכתב לו שנאמר ויכתוב בספר וינח לפני ה '. אבל באהרן לא שמענו אלא מלמד שנתנה לו פרשה זאת שלא תזוז ממנו ולא מבניו ולא מבני בניו עד סוף כל הדורות ואיזו זו ... ( cache )
 • "משפט המלך" (שמואל א', פרק ח') : בשלימותם ובניסוחם המלא והענייני הושמעו לאחר טקס ההמלכה, שעה ש"דיבר" שמואל אל העם את משפט המלוכה27) "ויכתב בספר וינח לפני ה '" (שמ' א י', כה)28). ... ( cache )
 • "הגיבורים שלי" : 14 נובמבר 2008 ... וישלח שמואל את כל העם... גם שאול הלך לביתו". שאול מתלבט: למה לא המליכו אותו, ואם המליכו אותו למה הוא לא המלך? ... ( cache )
 • ספר שמואל : " וישלח שמואל את כל העם איש לביתו". מדוע שמואל משלחם? יש מפרשים198 שעשה זאת כדי לא לעורר את חמתם של הנציבים הפלשתים שיחשדו שמתוכנן מרד. ... ( cache )


מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-08-17.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:משפט המלוכה - ברית בין המלך ובין העם

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvir/jmuela/ja-10-25