ביאור:ארבע x שלוש המלכות

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
בשלושה מקומות מסופר ששאול הומלך על ישראל:


 1. בקצה הרמה, עירו של שמואל (שמואל א י א): " " "וייקח שמואל את פך השמן , וייצוק על ראשו, ויישקהו, ויאמר 'הלא כי משחך ה’ על נחלתו לנגיד!..." " ". באותו מעמד היו רק שמואל ושאול.
 1. במצפה, באסיפה של כל העם, לאחר ששאול נבחר בהגרלה (שמואל א י כד): " " "ויאמר שמואל אל כל העם: 'הראיתם אשר בחר בו ה’, כי אין כמוהו בכל העם!'; ויריעו כל העם ויאמרו 'יחי המלך!!'. וידבר שמואל אל העם את משפט המלוכה, ויכתוב בספר, וינח לפני ה’... ובני בליעל אמרו: 'מה יושיענו זה?!' ויבזוהו, ולא הביאו לו מנחה; ויהי כמחריש" " ".
 1. בגלגל, לאחר ששאול ניצח את בני עמון (שמואל א יא יב): " " "ויאמר העם אל שמואל: 'מי האומר 'שאול ימלוך עלינו?!' תנו האנשים ונמיתם!'. ויאמר שאול 'לא יומת איש ביום הזה, כי היום עשה ה’ תשועה בישראל!'. ויאמר שמואל אל העם: 'לכו ונלכה הגלגל, ונחדש שם המלוכה'. וילכו כל העם הגלגל, וימליכו שם את שאול לפני ה’ בגלגל..." " ".


שלוש ההמלכות מתארות תהליך הגיוני: בהתחלה רק שאול עצמו ידע שהוא מלך; אחר כך כל בנ"י ידעו שהוא מלך, אבל לא כולם קיבלו זאת – חלק בזו את שאול. אבל לאחר שהוא הוכיח את עצמו במלחמה – כל ישראל קיבלו את מלכותו ולכן המליכו אותו מחדש.

תהליך דומה קרה גם לדוד – גם הוא הומלך שלוש פעמים:

 1. בביתו, בבית לחם (שמואל א טז יג): " " "וייקח שמואל את קרן השמן , וימשח אותו בקרב אחיו..." " ". באותו מעמד היו נוכחים רק שמואל, דוד ואחיו.
 1. בחברון, לאחר מות שאול (שמואל ב ב ד): " " "ויבואו אנשי יהודה, וימשחו שם את דוד למלך על בית יהודה..." " ".
 1. בחברון, לאחר מות איש-בושת (שמואל ב ה א – 3): " " "ויבואו כל שבטי ישראל אל דוד חברונה... גם אתמול גם שלשום, בהיות שאול מלך עלינו, אתה הייתה המוציא והמביא את ישראל... וימשחו את דוד למלך על ישראל" " ". ואחרי שחירם שלח לו מלאכים ובנה לו בית – (שמ"ב ה 12) " " "ויידע דוד כי הכינו ה' למלך על ישראל וכי נישא ממלכתו בעבור עמו ישראל" " ".

בהתחלה רק בני משפחתו של דוד ידעו שהוא מלך; אחר כך כל בני יהודה קיבלו את מלכותו – אבל שבטי הצפון עדיין תמכו בבית שאול; ולבסוף קיבלו כל ישראל את מלכותו כי הוא הוכיח את עצמו במלחמות.

תהליך דומה במקצת (אך לא זהה) קרה גם לשלמה:

 1. לאחר שנולד (שמואל ב יב כד): " " "ותקרא את שמו שלמה, וה' אהבו. וישלח ביד נתן הנביא, ויקרא את שמו ידידיה, בעבור ה'" " ". במקום אחר מסופר שדוד נשבע לבת-שבע, אמו של שלמה (מל"א א 17): " " "כי שלמה בנך ימלוך אחרי, והוא יישב על כסאי" " ".
 1. לאחר שדוד שמע על 'התמלכות' אדוניה, הוא ציווה להמליך את שלמה, (מלכים א א לח): " " "וירד צדוק הכהן, ונתן הנביא, ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי, וירכיבו את שלמה על פרדת המלך דוד, ויוליכו אותו על גיחון. וייקח צדוק הכהן את קרן השמן מן האוהל, וימשח את שלמה; ויתקעו בשופר, ויאמרו כל העם 'יחי המלך שלמה!!'... ויחרדו ויקומו כל הקרואים אשר לאדוניהו, וילכו איש לדרכו." " "
 1. לאחר שחיסל את אדוניהו, יואב ושמעי:(מלכים א ב מו): " " "והממלכה נכונה ביד שלמה" " ", ולאחר 'משפט שלמה' (מל"א ג28): " " "וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך, וייראו מפני המלך, כי ראו כי חכמת א-להים בקרבו לעשות משפט. ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל." " "

בהתחלה רק דוד, נתן ובת-שבע ידעו ששלמה עומד להיות מלך; אחר כך הוא נמשח באופן רשמי, ורוב העם קיבלו את מלכותו, אבל ייתכן שאנשי אדוניהו עדיין לא השלימו עם זה לגמרי (לכן שלמה הרג את אדוניהו כשהוא ביקש את אבישג השונמית – הוא חשש שאדוניהו מתכנן מרד). ולבסוף כל ישראל קיבלו את מלכותו, כי הוא הוכיח את עצמו בעשיית משפט. אבל אצל שלמה לא נזכר שום מעשה של המלכה מחדש.

תהליך דומה באופן חלקי קרה גם ליהוא:

 1. השליח של אלישע משח אותו בבית ברמות גלעד (מלכים ב ט ו): " " "...וייצוק השמן אל ראשו, ויאמר לו: 'כה אמר ה' א-להי ישראל: 'משחתיך למלך אל עם ה', אל ישראל..." " ".
 1. לאחר מכן המליכו אותו השותפים שלו – " " "עבדי אדוניו" " " (מלכים ב ט יג): " " "וימהרו, ויקחו איש בגדו, וישימו תחתיו אל גרם המעלות; ויתקעו בשופר, ויאמרו 'מלך יהוא!!'" " ":
 1. ולבסוף, לאחר שחיסל את יהורם, אחזיה ואיזבל, גם אנשי בית אחאב קיבלו את מלכותו ואמרו לו (מלכים ב י ה) " " "עבדיך אנחנו, וכל אשר תאמר אלינו נעשה, לא נמליך איש, הטוב בעיניך עשה" " ".

בהתחלה רק יהוא ידע שהוא מלך, אחר כך – עבדי אדוניו תקעו בשופר וכולם שמעו, ואז רוב בנ"י (שהיו אז ברמות גלעד) ידעו שהוא מלך (חלק מהם בוודאי הצטרפו לקשר ותמכו ביהוא), ולבסוף גם כל אנשי בית אחאב – שנגדם מרד -- קיבלו את מלכותו.

יש כמה דברים אופייניים לכל המלכה (זה לא מדוייק – צריך עוד לבדוק את הנושא):

 1. ההמלכה הראשונה מתאפיינת, בדרך כלל, בשֶמֶן. (רק אצל שלמה השמן מופיע בהמלכה השניה); ראו פך - קרן .
 2. ההמלכה השניה מתאפיינת, בדרך כלל, בקולות חזקים: אצל שאול הריעו ואמרו 'יחי המלך!!', אצל שלמה תקעו בשופר ואמרו 'יחי המלך שלמה!!', ואצל יהוא תקעו בשופר ואמרו 'מלך יהוא!!'. רק אצל דוד לא תקעו ולא הריעו – אולי הם עדיין היו באבל על מות שאול ולא רצו לחגוג. אבל דוד השלים את התקיעה בשופר מאוחר יותר, כאשר העלה את ארון ה' לעיר דוד (שמואל ב ו טו): " " "ודוד וכל בית ישראל מעלים את ארון ה', בתרועה ובקול שופר" " ".
 3. ההמלכה השלישית קשורה, בדרך כלל, למותם של שלושה מתנגדים עיקריים של המלך: אצל דוד - באו להמליך אותו אחרי מות שאול, רצח אבנר ורצח איש-בושת; אצל שלמה - הוא התחזק במלכותו אחרי שחיסל את אדוניהו, את יואב ואת שמעי; ואצל יהוא - הוא התחזק אחרי שחיסל את יהורם, את אחזיה ואת איזבל. גם בהמלכה השלישית של שאול רצו להרוג את מתנגדיו, אבל הוא לא הסכים, ואמר " " "לא יומת איש ביום הזה, כי היום עשה ה’ תשועה בישראל!" " ".

כן יושיענו ה' מכל צרותינו ויצילנו משנאת חינם.

תגובות

עריכה

אתר יפה מאוד עזר לי במבחן בתורהה

-- ספיר כהן, 2010-12-21 11:33:58

ישר כח, מעניין!

לגבי שלמה, זכור לי ששמעתי פעם שרק מלכים שאינם מקבלים את המלוכה בירושה צריכים להמשח. נראה שזו הסיבה ששלמה נמשח רק מאוחר יותר, כשנוצר ערעור על מלכותו מצד אדוניהו.

-- Tomer Greenberg, 2010-12-21 23:46:56

מקורות

עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה בפירושים וסימנים 12 וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2000-12-01.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim2/hmlkot