הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


משיח = אדם שנתמנה לתפקיד חשוב

עריכה

זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

  ערך מילוני בוויקימילון: משיח

[מתוך פירוש אברבנאל על ישעיהו מה; ערך והגיה - אראל]

(ישעיהו מה א): "כה אמר ה' למשיחו לכורש, אשר החזקתי בימינו; לרד לפניו גוים, ומתני מלכים אפתח; לפתח לפניו דלתים, ושערים לא יסגרו"

נשתבשו חכמי הנוצרים, בחשבם שמילת "משיח" לא תאמר כי אם על מושיע הגופות והנשמות, וחשבו מפני זה שלא יפול כי אם בבורא יתברך, עד שבאו לפרש "כה אמר ה' למשיחו לכורש" שהן שתי נבואות באו כאן מעורבות: האחת מבן האלוה שהוא משיחו, והשנית מכורש. וברחו תכלית הבריחה מלקרוא את כורש משיח, והוא לסכלותם בעניין המשיחה ושימושיה בלשוננו הקדוש.

לפי שכל מלך ייקרא משיח, כי מפני שהמלוכה תיעשה על-ידי משיחה, הושאל שם "משיח" לכל מלך; ולא על המלכים מישראל הנמשחים בעצם ואמת בלבד נאמר לשון "משיחו", כי גם בהמלכים מלכי אומות העולם אויבי ה' שלא נמשחו נאמר (מלכים א יט טו): "ויאמר ה' אליו לך שוב לדרכך מדברה דמשק ובאת ומשחת את חזאל למלך על ארם".

וגם לא לבד תמצא המשיחה בעניין המלכות, כי גם בכל מינוי שררה ומעלה שאין בה משיחה נאמר גם כן, וכמו שנאמר מלכים א יט טז: " ... "ואת אלישע בן שפט מאבל מחולה תמשח לנביא תחתיך" ".

וישעיה עצמו אמר (ישעיהו סא א): "רוח ד' ה' עלי, יען משח ה' אתי, לבשר ענוים שלחני, לחבש לנשברי לב, לקרא לשבוים דרור, ולאסורים פקח קוח"

ועל האבות הקדושים נאמר (תהלים קה טו): "אל תגעו במשיחי ולנביאי אל תרעו"(וכן דברי הימים א טז כב

הנה אם כן, שם "משיח" נאמר על כל אדם ממונה לעשות אי זה דבר מבין שאר האנשים.

ומפני שהקב"ה מינה את כורש והבדילו להיות כל חפצו בבבל, להחריבה ולהשיב גלותו משם, לכן קראו "רועי", וקראו "משיחו", רוצה לומר, המלך אשר הוא המליך בעולם ומינה אותו על כל הגויים.וזהו אומרו "כה אמר ה' למשיחו לכורש...".

וביאר למה קראו "משיחו" באומרו, שלא אמר זה להיותו משוח בשמן, כי אם לפי "שהחזיק בימינו" , והקימו, ונתן לו יכולת וחוזק "לרד לפניו גויים" .

ואפשר לפרש "כה אמר ה' למשיחו לכורש", שהנביא הוא היה המשיח, ושאמר ה' לנביאו משיחו זאת הנבואה, שיאמר לכורש.

...

ובפרק ראשון של מסכת מגילה אמרו [בתרגום לעברית] " "דרש רב נחמן בר רב חסדא: מהו שכתוב "כה אמר ה' למשיחו לכורש" , וכי כורש משיח הוא?! - אמר לו הקדוש ברוך הוא למשיח: קובל אני לך על כורש! אני אמרתי "הוא יבנה עירי וגלותי ישלח", והוא אמר "מי בכם מכל עמו יהי אלוקיו עמו ויעל"" ".

הנה, לקחו מילת "משיחו", מפני הכינוי שבה המיוחס לאל יתברך, שאין ראוי שיאמר כי אם על משיח אלהי יעקב, ולכך פירשו הכתוב שאמר הקדוש ברוך הוא למשיח שהוא משיח בן דוד העתיד לבוא, שהיה תרעומתו על הקדוש ברוך הוא על כורש, לפי שהוא אמר עליו "הוא יבנה עירי וגלותי ישלח", שהיה לו להשתדל בעצמו בבניין הבית, וללכת עם העם להושיבם על אדמתם, והוא לא עשה כן, אבל אמר "מי בכם מכל עמו", ונותן הרשות לפעול אינו הפועל בעצם.והנה יאמר הקדוש ברוך הוא את זה למשיח, להגיד שהוא לא יעשה כן, כי הוא יבנה היכל ה' והוא ישיב את פזוריו.

גם כיוונו בזה חז"ל כוונה שנית, כי בעבור שלעתיד, בעת קץ ביאת משיחנו, תהיה מפלה גדולה בעם פרס, כמו בשאר האומות, עד שאמר בפרק ראשון של מסכת יומא " "עתידה פרס שתיפול ביד רומי" וכו'", אולי יקשה הדבר בעיני בני אדם, אשר "למראה עיניו" ישפוטו, לפי שמלך פרס שלח את הגולה והיטיב לישראל, כמו שניבא הנביא בכאן, וכמו שהקשה שם במסכת יומא אחד מן החכמים " "בנויי ביד סתורי?!" ", והיתה התשובה " "גזרת מלך היא" "; לכן אמרו במליצתם זו, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר למשיח צדקו שאין לרחם על הפרסיים, לפי שגם כורש סיכל את ידיו והרשיע לעשות, כי הוא יתברך הקימו מעפר לשלח את גלותו ולבנות את ביתו, והוא לא עשה כן, אבל נתן רשות לעלות ולבנות, ואחר-כך ביטל את המלאכה.

נספח - פסוקים נוספים עם המילה משיח

עריכה
 1. ויקרא ד ג: " "אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם והקריב על חטאתו אשר חטא פר בן בקר תמים לה' לחטאת" ..."
 2. (ויקרא ו טו): "והכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה אתה חק עולם לה' כליל תקטר"
 3. (שמואל א ב י): "ה' יחתו מריבו עלו בשמים ירעם ה' ידין אפסי ארץ ויתן עז למלכו וירם קרן משיחו"
 4. (שמואל א ב לה): "והקימתי לי כהן נאמן כאשר בלבבי ובנפשי יעשה ובניתי לו בית נאמן והתהלך לפני משיחי כל הימים"
 5. שמואל א יב ג: " "הנני ענו בי נגד ה' ונגד משיחו את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי ואת מי עשקתי את מי רצותי ומיד מי לקחתי כפר ואעלים עיני בו ואשיב לכם" ... "ויאמר אליהם עד ידוד בכם ועד משיחו היום הזה כי לא מצאתם בידי מאומה ויאמר עד" "
 6. (שמואל א טז ו): "ויהי בבואם וירא את אליאב ויאמר אך נגד ה' משיחו"
 7. שמואל א כד ו: " "ויאמר לאנשיו חלילה לי מידוד אם אעשה את הדבר הזה לאדני למשיח ה' לשלח ידי בו כי משיח ה' הוא" ..."
 8. שמואל א כו ט: " "ויאמר דוד אל אבישי אל תשחיתהו כי מי שלח ידו במשיח ה' ונקה" ..."
 9. שמואל ב א יד: " "ויאמר אליו דוד איך לא יראת לשלח ידך לשחת את משיח ה'" ..."
 10. (שמואל ב א כא): "הרי בגלבע אל טל ואל מטר עליכם ושדי תרומת כי שם נגעל מגן גבורים מגן שאול בלי משיח בשמן"
 11. (שמואל ב יט כב): "ויען אבישי בן צרויה ויאמר התחת זאת לא יומת שמעי כי קלל את משיח ה'?"
 12. (שמואל ב כב נא): "מגדיל ישועות מלכו ועשה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם", תהלים יח נא:
 13. (שמואל ב כג א): "ואלה דברי דוד האחרנים נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הקם על משיח אלהי יעקב ונעים זמרות ישראל"
 14. (חבקוק ג יג): "יצאת לישע עמך לישע את משיחך מחצת ראש מבית רשע ערות יסוד עד צואר סלה"
 15. דברי הימים ב ו מב: " ה' "אלהים אל תשב פני משיחיך זכרה לחסדי דויד עבדך" "
 16. (תהלים ב ב): "יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על ה' ועל משיחו"
 17. (תהלים כ ז): "עתה ידעתי כי הושיע ה' משיחו יענהו משמי קדשו בגברות ישע ימינו"
 18. (תהלים כח ח): "ה' עז למו ומעוז ישועות משיחו הוא"
 19. (תהלים פד י): "מגננו ראה אלהים והבט פני משיחך"
 20. (תהלים פט לט): "ואתה זנחת ותמאס התעברת עם משיחך"
 21. (תהלים פט נב): "אשר חרפו אויביך ה' אשר חרפו עקבות משיחך"
 22. (תהלים קלב י): "בעבור דוד עבדך אל תשב פני משיחך"
 23. (תהלים קלב יז): "שם אצמיח קרן לדוד ערכתי נר למשיחי"
 24. (איכה ד כ): "רוח אפינו משיח ה' נלכד בשחיתותם אשר אמרנו בצלו נחיה בגוים"
 25. (דניאל ט כה): "ותדע ותשכל מן מצא דבר להשיב ולבנות ירושלם עד משיח נגיד שבעים שבעה ושבעים ששים ושנים תשוב ונבנתה רחוב וחרוץ ובצוק העתים"
 26. (דניאל ט כו): "ואחרי השבעים ששים ושנים יכרת משיח ואין לו והעיר והקדש ישחית עם נגיד הבא וקצו בשטף ועד קץ מלחמה נחרצת שממות"

מקורות

עריכה

על-פי מאמר של הרב יצחק אברבנאל שפורסם לראשונה בפירוש ישעיהו מה וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2006-02-23.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:משיח - אדם שנתמנה לתפקיד חשוב

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/mjix