ביאור:חיד"א על שמואל א כא ה

(ה) "כי אם לחם קדש". אמרו במדרש שמואל‏[1]: דוד אשכחיה לאחימלך מצא את אחימלך שהיה עושה לחם הפנים בשבת. אמר לו דוד: "ביום השבת יערכנו" - עריכתו בשבת ואין מעשהו בשבת. אמר לו אחימלך: כך למדנו דואג האדומי דמעשהו שמעשהו דוחה את השבת. אמר לו דוד: כך מקובלני - עריכתו בשבת ואין מעשהו בשבת. עד כאן עד כאן דברי מדרש שמואל.

וצריך להבין דבאותה שבאותה שעה שבא דוד אצל אחימלך מסוכן היה שאחזו בולמוס דוד ואנשיו היו רעבים מאוד שהרי אכל לחם הפנים האסור לזרים כדכתיב בקרא ובמנחות דף צ"ו. ואם כן בשעת טירוף הדעת כזו שאחזו בולמוס מה לו לדוד בהוראות.

ופירש הרב הגדול מהר"י רוזאניס ז"ל בס' הבהיר פרשת דרכים דרוש י"ג דף ל' ע"ד דדוד שדוד הע"ה העבד ה' עיקר כונתו היתה לשאול באורים ותומים חכמים לדעת את הדרך ילך בה וחשש מאחימלך אולי יהיה סובר כסברת דואג שאין נשאלין למי שצורך הצבור [בו] רק עניינים חשובים היו שואלים את האורים והתומים אלא למלך שהרי אחימלך סמך על דואג דמעשה שמעשה לחם הפנים דוחה שבת. ואם בשעת מעשה היה דוד אומר לאחימלך דנשאלין למי שצורך הצבור בו דברים שנשאלים בשל עניין ציבורי לא ישמע אליו אחימלך דקי"ל דקיימא לן - שקיים לנו ת"ח תלמיד חכם שמורה הלכה ובא תלמיד חכם היה מוסר הלכה אם קודם מעשה אמרה שומעין לו ואם לאו אין שומעין לו כמו שנאמר ביבמות דף ע"ז: והיינו אם נוגע בדבר כמו שנאמר התוספת. לכן רצה לומר אצל דין זה דנשאלין למי שצורך הצבור הוראה אחרת לכן דוד שאל עניין אחר דעריכת לחם הפנים בשבת ואין מעשה דוחה שבת, דבזה לא היה נוגע בדבר וכיון דאמר מילתא אחריתי בהדיה הך מילתא עניין אחר עם ענין זה שנוגע בדבר מהימן דוד ערבב עניין אחד במשנהו וכך לא נגע בעניין בריחתו משאול כמו שנאמר בש"ס ביבמות דף צ"ח - זהו תורף עיקרי דברי הרב פרשת דרכים ז"ל.

ויש להעיר קצת דקודם זה כבר אחימלך היה שואל באורות ותמים לדוד המלך כמו שכתוב הוא לשאול "היום החילותי לשאול לו באלהים" אחימלך מכחיש כי שאל באותו יום לדוד האם ה' בעדו ופירש רש"י ז"ל "בתמיהא זה ימים רבים שצורך הצבור בו...ומאז אני שואל", ואם כן אמאי למה הוצרך לזה. ותו שוב מפני דדואג שדואג לא גילה דעתו אלא כשדיבר על אחימלך לשאול דואג היה אומר דעתו רק לשאול, וחלק על אבנר בן נר ועמשא וסנהדרין אבנר ועמשא התבקשו לפגוע בכהני נוב ולא הסכימו והיו יריבים מרים של דואג האדומי. בפרט עמשא היה האופזיציה לדואג האדומי., כמשז"ל והביא כל זה הרב פרשת דרכים ז"ל עצמו באותו הדף עצמו ע"א ע"ש. ויש לישב:


  1. ^ בפרשת דרכים לבעל ה"משנה למלך" דרוש יג, הביא ממדרש שמואל - ויקיעורך