הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

וחפרה הלבנה, ובושה החמה עריכה

(ישעיהו כד כג): "וְחָפְרָה הַלְּבָנָה, וּבוֹשָׁה הַחַמָּה; כִּי מָלַךְ ה' צְבָאוֹת בְּהַר צִיּוֹן וּבִירוּשָׁלַם, וְנֶגֶד זְקֵנָיו כָּבוֹד"

באחרית הימים, מנבא ישעיהו, הלבנה תחפר (מלשון חרפה, בושה), וגם החמה תתבייש, כי ה' מלך בירושלים. איך המאורות, שהם גופים דוממים, יכולים להתבייש? ומדוע מלכות ה' תגרום להם להתבייש?

1. כשה' ימלוך בירושלים, נוכחותו תאיר לכל העולם, וכבר לא יהיה צורך בשמש ובירח, כמו שכתוב ב (ישעיהו ס יט): "לֹא יִהְיֶה לָּךְ עוֹד הַשֶּׁמֶשׁ לְאוֹר יוֹמָם, וּלְנֹגַהּ הַיָּרֵחַ לֹא יָאִיר לָךְ; וְהָיָה לָךְ ה' לְאוֹר עוֹלָם, וֵאלֹהַיִךְ לְתִפְאַרְתֵּךְ". השמש והירח "יתביישו", כביכול, כמו שאדם מתבייש כשהוא מרגיש שהוא מיותר (דומה לזה פירש ר' יצחק עראמה ב'עקידת יצחק', פרשת בא, שער לז, דף נא) .

2. אור השמש והירח מסמל הצלחה, והחושך מסמל צרות, כמו ב (ישעיהו יג י): "כִּי כוֹכְבֵי הַשָּׁמַיִם וּכְסִילֵיהֶם לֹא יָהֵלּוּ אוֹרָם, חָשַׁךְ הַשֶּׁמֶשׁ בְּצֵאתוֹ, וְיָרֵחַ לֹא יַגִּיהַ אוֹרוֹ". הכוונה לצרות שיגיעו על הגויים בעתיד, "אל מול העכו"ם תחפור הלבנה והחמה, רצה לומר, יחשך מאורם בעיני העכו"ם לפי רוב הצרות הבאות עליהם" ( מצודות ע"פ רד"ק) .

3. השמש והירח מסמלים את העמים העובדים את השמש והירח, כתרגום יונתן: "ויבהתון דפלחין לסיהרא, ויתכנעון דסגדין לשמשא" (הביאו רש"י ; וכן פירשו רס"ג, הרמב"ם במורה נבוכים, מהרי"ק,  ו מלבי"ם ) . הם יתביישו כי יראו שאין תועלת בפולחנם.

4. השמש מסמלת את הנוצרים (שלוח השנה שלהם מיוסד על השמש), והירח מסמל את המוסלמים (שהסמל שלהם הוא סהר, ולוח השנה שלהם מיוסד על הירח), "והעניין, ששני האומות האלה... יבושו ויחפרו, כי מלך ה' צבאות בציון" (אברבנאל) .

5. השמש והירח עצמם יתביישו על כך שהגויים עבדו אותם, "וכשם שנפרעים מהעובדים, כך נפרעים מהנעבדים" (ר"ש לנייאדו, "כלי פז") , כמו שאדם מתבייש כשהוא מקבל כבוד שאינו מגיע לו.

6. ויש מפרשים, שהנבואה "וחפרה הלבנה" התגשמה כאשר בני אדם דרכו לראשונה על הירח, "שהרי אין לך בושה גדולה מזו, שאנשים הדרים על פני כדור הארץ באים בגבולה" ( מנחם כשר, "האדם על הירח" ). אגב, אותם בני אדם גם חפרו מעט באדמת הירח, כך שהנבואה התגשמה בשתי משמעויות המילה...

הקבלות עריכה

(משלי יט כו): "מְשַׁדֶּד אָב, יַבְרִיחַ אֵם, בֵּן מֵבִישׁ וּמַחְפִּיר"( פירוט ).

חלד - ארץ - עולם - לעולם - נצח .

נגד- = לפני העיניים ;   זקני העם = המועצה הראשית של העם, הסנאט, הסנהדרין .

אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים .

פירושים נוספים עריכה

=== ילקוט שמעוני

וחפרה הלבנה -

ר' חסדא רמי:

כתיב: וחפרה הלבנה ובושה החמה.

וכתיב: והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים?!

לא קשיא, כאן לעוה"ב כאן לימות המשיח.

ולשמואל דאמר:

אין בין העוה"ז לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות, אידי ואידי לעוה"ב, כאן במחנה צדיקים כאן במחנה שכינה.

אמר משה לפני הקב"ה: רבש"ע, למה לא משלת את בניך בחמה ולבנה, שהם גדולים מן הכוכבים? אמר לו הקב"ה: חייך, חמה ולבנה יש להם בושה לעתיד לבא, שנאמר: וחפרה הלבנה ובושה החמה - אבל הכוכבים אין להם בושה.

וכן ישראל, וידעתם כי בקרב ישראל אני וגו' ולא יבושו עמי לעולם.

ונגד זקניו כבוד -

לא במקום אחד ולא בשני מקומות אתה מוצא שהקב"ה חולק כבוד לזקנים, אלא בכל מקום. בסנהדרין: אספה לי שבעים איש מזקני ישראל.

כיוצא בו: לך ואספת את זקני ישראל.

ואל משה אמר עלה אל ה' אתה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל.

ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל.

סימן תכו

רבי שמעון בן יוחאי אומר:

מנין שאף לעתיד לבא חולק כבוד לזקנים? שנאמר: ונגד זקניו כבוד - נגד מלכיו נגד נביאיו לא נאמר אלא ונגד זקניו. וכן אתה מוצא, שהקב"ה מצטער על זקן אחד, כנגד כל ישראל, שנאמר: קצפתי על עמי חללתי את נחלתי. יכול (מחוללין) על הכל? ת"ל: על זקן הכבדת עולך.

והלא דברים קל וחומר:

אם מי שאמר והיה העולם עתיד לחלוק כבוד לזקנים, על אחת כמה וכמה שבשר ודם צריך לחלוק כבוד לזקנים.

וללמדך, שאין אדם יושב בישיבה של מטה אא"כ גם יושב בישיבה של מעלה.

ועוד, שהבריות מרננין אחריו ואומרין: איש פלוני כשר וחסיד ונאה להיות חכם.

סימן תכז

רבי ראובן בשם רבי חנינא אמר: עתיד הקב"ה לבנות לו ישיבה של זקנים משלו, הה"ד: כ י מלך ה' צבאות בהר ציון ובירושלים ונגז זקניו כבוד.

אמר שלמה: חמיתיה מצומצם ביניהם, הדא הוא דכתיב: נודע בשערים בעלה בשבתו עם זקני ארץ.

ועתיד הקב"ה להיות ראש חולה לצדיקים, שנאמר: שיתו לבכם לחילה. והם עולים ומראים עליו באצבע, שנאמר: כי זה אלוהים אלהינו עולם ועד הוא ינהגנו על מות - בזריזות כאליו עולמיתא, כמה דאת אמר

בתוך עלמות תופפות.

דבר אחר:

על מות - תרגם עקילס איתנסיאה, עולם שאין בו מיתה. דבר אחר:

על ימות עולמות, בשני עולמות ינהגנו בעוה"ז ולעוה"ב.

=== ["ן_א|לקוטי מוהר"ן א]

"מחמת שאור השכל גדול מאד, אי אפשר לזכות אליו כי אם על ידי בחינת נו"ן, שהוא בחינת מלכות... וזה בחינת לבנה, כי הלבנה אין לה אור מעצמה כי אם מה שמקבלת מהשמש. וזהו בחינת מלכות, דלית לה מגרמה כלום, אלא מה שמקבלת מן החית, שהיא בחינת חכמה, בחינת שמש כנ"ל. ונעשה ( [ל כו] ): "אור הלבנה כאור החמה ".

אבל מי שאינו מקשר עצמו אל השכל והחכמה והחיות שיש בכל דבר, זה בחינת עשיו, שביזה את הבכורה, דהיינו השכל, כנ"ל, בחינת ( [יח ב] ): "לא יחפץ כסיל בתבונה כי אם בהתגלות לבו ". וזה בחינת מלכות הרשעה, בחינת לבנה דסטרא אחרא, שעליה נאמר ( [כד כג] ): "וחפרה הלבנה " וכו'."

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל עריכה

 • קהלת רבה א, ל : ... עליהם הוא אומר: "וגם לאחרונים", אבל לעתיד לבא הקב"ה עתיד להמנות לו חבורה של צדיקים משלו ומושיבן אצלו בישיבה גדולה, שנאמר: "וחפרה הלבנה ובושה החמה וגו' ונגד זקניו כבוד",  ... ( cache )
 • גם מתחדש וגם בלתי משתנה | דברים | תורה : 2 אוגוסט 2011 ... וכדברי חז"ל שישראל נמשלו לכוכבים דוקא, כי "חמה ולבנה יש להם בושה לעתיד לבא.. דכתיב וחפרה הלבנה ובושה החמה וגו' אבל הכוכבים אין להם בושה לעולם. ( cache )
 • אין הדבר תלוי אלא בי : אמר: חמה ולבנה בקשו עלי רחמים, אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: "וחפרה הלבנה ובושה החמה ". אמר: כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים, אמרו לו: עד שאנו מבקשים   ... ( cache )
 • פרק ששי | פרקי אבות | כתבי מקובלים נוספים | ספריית כתבי מקובלים - : ... ואומר עטרת חכמים עשרם, ואומר עטרת זקנים בני בנים תפארת בנים אבותם, ואומר וחפרה הלבנה ובושה החמה כי-מלך יי צבאות בהר ציון ובירושלים ונגד זקניו כבוד.רבי שמעון בן-מנסיא  ... ( cache )
 • אין הדבר תלוי אלא בי : אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר (ישעיהו כ"ד): "וחפרה הלבנה ובושה החמה ". אמר: כוכבים ומזלות, בקשו עלי רחמים. אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו,   ... ( cache )
 • מאורות לקוי : ... צדיקים עד הזמן שיקוים ומל ה' אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך, ואז לא יהיה לקות המאורות חסרון כלל, כי אז נאמר וחפרה הלבנה ובושה החמה וגו' ונאמר לא יהיה לך השמש לאור יומם וגו'. ( cache )
 • מקורות להסתכנות לתשובה : אמר: חמה ולבנה בקשו עלי רחמים, אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: וחפרה הלבנה ובושה החמה. אמר: כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים, אמרו לו: עד שאנו מבקשים  ... ( cache )
 • בית המדרש לצדק חברתי/ בית מורשה בירושלים. www.bmj.org/articles דפי... : אמר: חמה ולבנה בקשו עלי רחמים, אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: + ישעיהו כד+ וחפרה הלבנה ובושה החמה. אמר: כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים, אמרו לו: עד  ... ( cache )
 • מהות התורה שבעל פה. מקור ותוקף החיוב לקיים את התורה | תלמוד מוסבר... : אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: "וחפרה הלבנה ובושה החמה ". אמר: כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים. אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: "ונמקו  ... ( cache )
 • יום הקשיש : אף לעתיד לבא הקב"ה חולק כבוד לזקנים, הדא הוא דכתיב (ישעיה כד): וחפרה הלבנה ובושה החמה. וכתיב: ונגד זקניו כבוד. ר' אבין בשם רבי ישמעאל בר' יהושע אמר: עתיד הקדוש ב"ה לישב   ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - קהלת : ... בשלישי כתיב תדשא הארץ דשא, וכתיב ביה וכל עשבם אוביש, ברביעי כתיב יהי מאורות, וכתיב ביה וחפרה הלבנה ובושה החמה, בחמישי כתיב ישרצו המים, וכתיב כיון ביה אסף עוף השמים  ... ( cache )
 • באורי אגדות עבודה זרה : שנאמר " וחפרה הלבנה ובושה החמה ". אמר: כוכבים ומזלות, בקשו עלי רחמים! אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. שנאמר "ונמקו כל צבא השמים". אמר: אין הדבר תלוי אלא בי! ( cache )
 • אין הדבר תלוי אלא בי : אמר: חמה ולבנה בקשו עלי רחמים, אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: (ישעיהו כד) וחפרה הלבנה ובושה החמה. אמר: כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים, אמרו לו: עד שאנו   ... ( cache )
 • אור הבריאה ואור אחרית הימים : תפיסה דומה לזו מוצאים אנו בנבואה נוספת בספר ישעיה על עתידה המזהיר של ירושלים וזריחת כבוד ה' אליה: "וחפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך ה' צבאות בהר ציון ובירושלים ונגד זקניו  ... ( cache )
 • נצבים וילך התשס"ט : אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו שנאמר: 'וחפרה הלבנה ובושה החמה '. אמר: כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים. אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו שנאמר: 'ונמקו   ... ( cache )
 • אלעזר בן דורדיא : אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו. 16. שנאמר: "וחפרה הלבנה ובושה החמה ". 17. אמר: כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים. 18. אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו. ( cache )
 • יואב הכהן, אברהם אבינו היה ענק,גדול? : ... ומסר להן דיסקרין של אבנים טובות ומרגליות, ומשתמשין בו לעתיד לבא, כשעתיד הקדוש ברוך הוא להחפיר חמה ולבנה, כמה דכתיב, וחפרה הלבנה ובושה החמה, שמהן עתידין לשמש. ( cache )
 • מושג הזמן במחשבת אחרונים / אברהם רגלסון : שיבוטל גזר דינו למוות, דחוהו אלה אחר אלה כלשון הזאת: 'עד שנבקש רחמים עליך, נבקש רחמים על עצמנו, שנאמר: "כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה" - "וחפרה הלבנה ובושה החמה... ( cache )
 • Farting Prostitutes and Talmudic Rabbis « Menachem Mendel : Sep 25, 2012 ... אמר: חמה ולבנה בקשו עלי רחמים, אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: (ישעיהו כד) וחפרה הלבנה ובושה החמה. אמר: כוכבים ומזלות בקשו עלי  ... ( cache )
 • פרשת שלח לך - המרגלים - מתוך מדרשי חז"ל - גיליונות נחמה ליבוביץ : סוטה ל"ד: אמר ר' חיים בר אבא: מרגלים לא נתכוונו אלא לבושתה של ארץ ישראל. כתיב הכא (דברים א' כ"ב) "ויחפרו לנו את הארץ" וכתיב התם (ישעיה כ"ד כ"ג) "וחפרה הלבנה ובושה החמה. ( cache )
 • מורה נבוכים - החלק השני - פרק כ"ט : ... שלטונו הרם על ירושלים והכלימה שיכלים אותו אלהים בשעריה, הוא אמר על דרך המשל: וחפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך ה' צבאות [בהר ציון ובירושלים ונגד זקניו כבוד] (שם, שם, 23). ( cache )
 • Yeshiva.org.il- שבת שובה תשובה : אמר: חמה ולבנה בקשו עלי רחמים, אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו שנאמר ' וחפרה הלבנה ובושה החמה '. אמר: כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים, אמרו לו: עד שאנו מבקשים   ... ( cache )
 • קידושין מד - נ להיות צדיק בן רגע > Beerot Yitzchak > ניצוצות מהדף היומי : אמר: חמה ולבנה בקשו עלי רחמים, אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: "וחפרה הלבנה ובושה החמה ". אמר: כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים, אמרו לו: עד שאנו מבקשים   ... ( cache )
 • דוד- חטא מפקד העם: : אך השמש, הירח וכו' עונים, שגם להם- כמו לר' אלעזר אין באמת קיום- אל מול ה' הם כלים מאליהם: "וחפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך ה' צבקות בהר ציון ובירושלים נגד זקניו כבוד" (ישעיהו  ... ( cache )
 • יש קונה עולמו בשעה אחת - סיפורים : שנאמר: וחפרה הלבנה ובושה החמה. אמר: כוכבים ומזלות, בקשו עלי רחמים! אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. שנאמר: ונמקו כל צבא השמים. [ראה רבי אלעזר שאין מי  ... ( cache )
 • תפילה לפורים : זכנו שנוכל על ידי זה לזכות לבחינת ”באר חפרו”ה שרים“, סוד –פו”ר י”ג, סוד הפורים הנמשך מי”ג תיקוני דיקנא, שעל ידם זוכים לבושה הנוראה של ” וחפרה הלבנה ובושה החמה “ ולבחינת  ... ( cache )
 • תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף יז/א : ... חמה ולבנה בקשו עלי רחמים אמרו לו עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו שנאמר וחפרה הלבנה ובושה החמה אמר כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים אמרו לו עד שאנו מבקשים עליך נבקש   ... ( cache )
 • בסוף כולם בוכים: חייו ומותו של ר´ אלעזר בן דורדיא | עמיחי חסון | תת מודע זמני : 8 אפריל 2010 ... אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: 'וחפרה הלבנה ובושה החמה '. אמר: כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים! אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על  ... ( cache )
 • halacha - Lady drinking Havdalah wine - Mi Yodeya : 24 דצמבר 2010 ... וזה יהיה בזמן שיתקיים מה שכתוב (שם כה, ח) 'בלע המות', וכתיב (שם כד, כג) 'וחפרה הלבנה ובושה החמה ', (סוד השר הידוע ובת זוגו), ואז יתקיים בשני הדודים 'והיה  ... ( cache )
  אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: 'וחפרה הלבנה ובושה החמה '. אמר: כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים! בקשו עליי רחמים!! אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על  ... ( cache )
 • more "וחפרה הלבנה ובושה החמה " :
 • ביאור:מלכות ה' – ויקיטקסט : 14 מאי 2010 ... כד כג): "וחפרה הלבנה ובושה החמה, כי מלך ה' צבאות בהר ציון ובירושלם ונגד זקניו כבוד"; (ישעיהו מא כא): "קרבו ריבכם יאמר ה', הגישו עצמותיכם יאמר מלך יעקב. ( cache )
 • מסכת אבות / מהדורת אינטרנט מעוצבת בידי יהודה איזנברג : ואומר: וחפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך ה' צבאות בהר ציון ובירושלים ונגד זקניו כבוד. (ט). רבי שמעון בן מנסיא אומר: אלו שבע מדות שמנו חכמים לצדיקים, כלם נתקימו ברבי ובבניו. (י). ( cache )
 • דימויי הגאולה במקורות בית ראשון ושני : ואספו אספה אסיר על בור וסגרו על מסגר, ומרב ימים יפקדו; וחפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך ה' צבאות בהר ציון ובירושלים ונגד זקניו כבוד" (ישעיהו כד, כא-כג). […] (4) הצד השוה בכל  ... ( cache )
 • מדרש תנחומא - שמיני : אף לעתיד לבא, הקדוש ברוך הוא חולק כבוד לזקנים, שנאמר, וחפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך ה' צבאות בהר ציון ובירושלים ונגד זקניו כבוד (ישע' כד כג). ואמרו חכמינו זכרונם לברכה,  ... ( cache )
 • עיקרי הלקחים העולים מנבואות ישעיהו : והסיום: 'כי מלך ה' צבאות בהר ציון ובירושלם ונגד זקניו כבוד' (פסוק כג) רומז, כי כסופו של דבר תישאר הארץ על עומדה ויהיה הר-ציון על מקומו. הנבואה השניה, שיש דואים בה חזון של קץ  ... ( cache )
 • זכריה הנביא – שיעור מס' 29 – פרק יד, פסוקים 11-6 : ישעיהו כד כג: השמש והירח חשכו, כי מלך ה' צבאות בהר ציון. יואל ב י עד ד 17. בשורת מתי כד 30-29: "מִיָּד אַחֲרֵי צָרַת הַיָּמִים הָהֵם תֶּחְשַׁךְ הַשֶּׁמֶשׁ וְהַיָּרֵחַ לֹא  ... ( cache )
 • הפסוק הראשון בפרשת שמיני - מצות כיבוד הזקנים : שנאמר, וחפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך ה' צבאות בהר ציון ובירושלים ונגד זקניו כבוד (ישעיה כ"ד). ועוד אמרו חז"ל שעתיד ה' להעמיד את זקני ישראל כסנהדרין, וה' ישב בראשם כאב בית  ... ( cache )
 • פרק ו - ספרים : ואומר: עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם. ואומר: תפארת בחורים כוחם והדר זקנים שיבה. ואומר: וחפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך ה' צבאות בהר ציון ובירושלים ונגד זקניו כבוד. ( cache )
 • פרשת נשא : ואומר, וחפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך ה' צבאות בהר ציון ובירושלים ונגד זקניו כבוד. רבי שמעון בן מנסיא אומר, אלו שבע מדות שמנו חכמים לצדיקים כולם נתקיימו ברבי ובבניו (פרק ו,  ... ( cache )
 • יסוד העולם הם : כי מלך ה' צבאות בהר ציון ובירושלים. ונגד זקניו כבוד. חנן פורת. * מדרשיר. המאמר "החלום הגדול מכולם" – מרהיב עוז להציץ מאחורי הפרגוד ולפענח את חלומו השני של יוסף על השמש,  ... ( cache )
 • מאמר פשט הוא לן : הה"ד (שם) כי מלך ה' צבאות בהר ציון ובירושלים ונגד זקניו כבוד. נגד זקנים אין כתיב כאן אלא נגד זקניו כבוד. ר' אבין בשם רבי ישמעאל בר' יהושע אמר: עתיד הקדוש ב"ה לישב כגורן וצדיקים   ... ( cache )
 • dltzd z` oiadl : בכל עחו כבודו כי מלך ה׳ צבאות בהר ציון ובירושלים, ונגד זקניו(=זקני הסנהדרין), יופיע ויתגלה. והדרו! הרי שאין כפסוק זה התואם את רוח המלכיות, שהן הובת היום בראש השנה: ואם היה  ... ( cache )
 • Shabbat 33-34 The Persona of Rabbi Shimon bar Yochai שבת לג-לד... : +ישעיה כ"ד+. וחפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך ה' צבאות בהר ציון ובירושלים ונגד זקניו כבוד רבי שמעון. בן מנסיא אומר אלו שבע מדות שמנו חכמים לצדיקים כולם נתקיימו ברבי ובניו:
 • בלוגרשוני - הבלוג של הלל גרשוני: אוקטובר 2011 : 3 אוקטובר 2011 ... וזהו מה שאמר הנביא (ישעיהו קפיטל כ"ד): "וחפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך ה' צבאות בהר ציון ובירושלים", ואמר שהדברים עמוקים מאד, וסתומים וחתומים הדברים  ... ( cache )
 • על שני שירי יונה לרבי ישראל נג'ארה : ך לעמוד לנגד. עיניו. בישעיהו כ"ד, כ"ג, אנו קוראים: "וחפרה הלבנה ובושה החמה, כי מלך ה' צבאות בהר. ציון ובירושלים". רבי ישראל נוטל מן הפסוק מה שנוטל, ומניח מה שמניח. פני הלבנה אכן. ( cache )
 • רב צעיר Rav Tzair: מעשה ממלך ושר : 3 אוקטובר 2011 ... וזהו מה שאמר הנביא (ישעיהו קפיטל כ"ד): "וחפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך ה' צבאות בהר ציון ובירושלים", ואמר שהדברים עמוקים מאד, וסתומים וחתומים הדברים  ... ( cache )
 • נבואות אחרית היימיםם..!! (מעניין מאודדד) - אין עוד מלבדו - קהילה לבורא עולם... : 5 מאי 2009 ... והרד"ק בישעיה (כד, יג) על הפסוק " כי מלך ה' צבאות בהר ציון ובירושלים". כותב: "זה יהיה במלחמת גוג ומגוג ואז תראה מלכות ה' צבאות בהר ציון ובירושלים כי שם יחנו  ... ( cache )
 • שמיטה : ... ותפארת בנים אבותם", ואומר: "משלי, כ'): "תפארת בחורים כחם והדר זקנים שיבה", ואומר " ישעיה כ"ד": "וחפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך ה' צבאות בהר ציון ובירושלים ונגד זקניו כבוד". ( cache )
 • more "כי מלך ה' צבאות " :
 • מלבים : אז לא יתנו עוד אלהות ופאר לחמה ולבנה, כי יכירו שה' הוא הסבה הראשונה והוא השופט הראשון והאחרון, הוא המשגיח בשמים ממעל ועל הארץ מתחת, יען כי מלך ה' בהר ציון ובירושלם ונגד   ... ( cache )
 • תִּפְאֶרֶת בַּחוּרִים כֹּחָם וַהֲדַר זְקֵנִים שֵׂיבָה : ונאמר כי מלך ה' בהר ציון ובירושלם, ונגד זקניו כבוד. הילד הקטן והאיש הזקן/ של סילברסטיין (1930-1999 משורר מוזיקאי וקריקטוריסט יהודי אמריקאי). "לפעמים הכפית נופלת לי", ( cache )
 • more "בהר ציון ובירושלם ונגד " :
 • אירועים - שיעורי תורה להורדה - לצפיה HD - מאגר השיעורים - הרצאות : הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ונגד זקניו כבוד - פרשת בלק,. 51:03. פרשת בלק, מוצ"ש סעודה ד´, תש"ע: | צפיות: 304 | פרטים. לפני שנה | הועלה ב: א' תמוז תשע"א. "ונגד זקניו   ... ( cache )
 • משפט הסמיכה וקורותיה / ח. י. בורנשטיין : דרש רבי זירא את המקרא: ונגד זקניו כבוד. בזמן מאוחר, כשעמדה כת הקראים, שהחזיקה רק בתורה שבכתב, השתדלו חכמי הרבנים להראות, שהתורה שבעל-פה קבלה היא איש מפי איש עד   ... ( cache )
 • רבי שמעון בן מנסיא – ויקיפדיה : ... נאה להם ונאה לעולם, מה טעמא עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תימצא עטרת זקנים בני בנים, ותפארת בנים אבותם, תפארת בחורים כחם, והדרת זקנים שיבה, ואומר ונגד זקניו כבוד. ( cache )
 • בשבילי התנ"ך : ונגד זקניו כבוד, נגד זקנים אין כתיב כאן, אלא נגד זקניו כבוד. ר' אבין בשם רבי ישמעאל בר' יהושע אמר: עתיד הקדוש ב"ה לישב כגורן וצדיקים יושבין לפניו, כההוא (מ"א כ"ב)ומלך ישראל  ... ( cache )
 • more "ונגד זקניו כבוד / " :


תגובות עריכה

חזון ישעיהו אכן לאחרית הימים

ואני מורה לתורה משה דין כבר כתבתי בקישור הזה:

[1]

כי אחרית הימים לכל אדם ואדם בתם מסלול החיים לאמור במות האדם

ובספר קהלת פרק א כתוב:

(א) דִּבְרֵי קֹהֶלֶת בֶּן דָּוִד מֶלֶךְ בִּירוּשָׁלָ‍ִם.

(ב) הֲבֵל הֲבָלִים אָמַר קֹהֶלֶת הֲבֵל הֲבָלִים הַכֹּל הָבֶל.

(ג) מַה יִּתְרוֹן לָאָדָם בְּכָל עֲמָלוֹ שֶׁיַּעֲמֹל תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ.

(ד) דּוֹר הֹלֵךְ וְדוֹר בָּא וְהָאָרֶץ לְעוֹלָם עֹמָדֶת.

(ה) וְזָרַח הַשֶּׁמֶשׁ וּבָא הַשָּׁמֶשׁ וְאֶל מְקוֹמוֹ שׁוֹאֵף זוֹרֵחַ הוּא שָׁם.

ובספר תהילות פרק פט כתוב:

(לח) כְּיָרֵחַ יִכּוֹן עוֹלָם וְעֵד בַּשַּׁחַק נֶאֱמָן סֶלָה.

לאמור כי השמש והירח יִכּוֹנו לְעוֹלָם הם מאירים על הארץ ומושלים על האדם ביום ובלילה

רק במות האדם אין לשמש ולירח יותר תפקיד למשול על האדם להניעמו בחילו לכן השמש והירח יבושו ויחפרו כי במות האדם רק אלהים מושל ברוח האדם

דוד המלך מבקש ואומר לאלהים בספר תהילות פרק נט כתוב:

(יב) אַל תַּהַרְגֵם פֶּן יִשְׁכְּחוּ עַמִּי הֲנִיעֵמוֹ בְחֵילְךָ וְהוֹרִידֵמוֹ מָגִנֵּנוּ אֲדֹנָי.

אַל תַּהַרְגֵם [את הרשעים] פֶּן יִשְׁכְּחוּ עַמִּי [תורתך] הֲנִיעֵמוֹ בְחֵילְךָ [חיל אלהים הוא צבא השמים השמש הירח הכוכבים והמזלות] וְהוֹרִידֵמוֹ מָגִנֵּנוּ אֲדֹנָי.

לאמור כי מבחינה אסטרולוגית שלטון השמש והירח וצבא השמים מורידים את האדם למטה אך כשהאדם כבר בתוך הבור בתחתיות ארץ לאמור בקבר במות אז אין יותר לשמש ולירח תפקיד למשול על האדם להֲנִיעֵמוֹ בְחֵילְךָ יהוה כי רק יהוה מושל ברוח האדם

-- daian moshe, 2013-09-24 21:38:02


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:וחפרה הלבנה, ובושה החמה


מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2013-10-21.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvia/yjayhu/yj-24-23