ביאור:ארבע הפרשיות בתפילין

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


התפילין מוזכרות בתורה 4 פעמים, והן הפרשיות שמונחות בתפילין.

פרשות "שמע" ו"והיה אם שמוע" מוכרות לנו מקריאת שמע - קבלת עול מלכות שמיים ועול מצוות.

פרשת ציצית שבקריאת שמע, שעיקרה יציאת מצריים (הפסוק האחרון שלה, וכן לפי המשנה בברכות סוף פרק א) מקבילה ל"קדש" שגם במרכזה פסח והיציאה מעבדות לחירות.

"והיה כי יביאך" מדברת על הפרשת בכור בהמה כזכר למכת בכורות. במה נתייחדה מכת בכורות כך שהושמה בתפילין? במכת בכורות, במסע הדילוגים של ה' במצריים, נבחר עם ישראל (פעם ראשונה שלא כיחידים). התורה קוראת לעם ישראל בכור (לא רק שורש דומה לב.ח.ר.) כל העמים אחים וישראל הוא העם הבכור. ההקבלה למכת בכורות מפיעה בשמות ד כב וכן ב"עזרת אלוקינו... כל בכוריהם הרגת ובכורך גאלת".

בגיל 13 כשהנער הופך לבחור (מי שבחרו בו) נוספת לו פרשת הבכורה. הוא גם מתחייב במצוות שיוחדו לעם ישראל, ומצטרך למניין ולכל דבר שבקדושה.

"הבוחר בעמו ישראל באהבה" - מי שבוחרים בו נקרא "בחור", ומתי? "אהבה" = 13

רעיונות נוספים לגבי תפילין

  • תפילין של ראש הן כנגד 4 החושים שבראש, ולכן 4 תאים. תפילין של יד כנגד חוש המישוש, ולכן יש בהן רק תא אחד.
  • בשל ראש 4 תאים כי יש לאנשים דעות שונות בעינייני מחשבה. בשל יד תא אחד כי בנושאי הלכה צריך להיות אחדות.
  • שבת, ברית מילה, תפילין. לא מניחים תפילין בשבת כי יש את השניים האחרים שנאמר בהן "אות".
  • לזכר יציאת מצריים: "על ידך" - לזכר "זרוע נטויה". "בין עיניך" - לזכר "ויתן אותות ומופתים בפרעה ובמצריים לעיננו.

רעיונות נוספים לגבי בר מצווה

ראה בנזיר כט ב רש"י ד"ה "ורבי יוסי". אבות פרק ה משנה כא, "עם זו..."

  • "אור ל14 בודקים את החמץ לאור הנר - בגיל 13 מצטרף לאדם יצר הטוב וכך ביום הראשון לשנת ה14 בודקים את החמץ.
  • סוכה מב א: "קטן היודע לשמור תפילין אבין קונה לו" ולא בגיל 13? "כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו" (ברכות יד ב) ומגיל 13 כשר לעדות שנאמר בעדים "ועמדו שני האנשים" ולא נזכר בתורה איש מתחת לגיל 13 ("ויקחו שמעון ולוי איש חרבו).