באר היטב על אורח חיים תרכח

סעיף אעריכה

(א) אפי' וכו':    משמע אע"פ שהעליונה ג"כ צלתה מרובה מחמתה. ט"ז ע"ש.

סעיף בעריכה

(ב) כשרה:    אע"פ שהספינה הולכת על הים. גמרא דף כ"ג.

סעיף געריכה

(ג) האילן:    היינו כשהסכך יוכל לעמוד בלא אילן שסמכו על קונדסין דאל"כ אסור דגזרינן שמא יסכך בו כמ"ש סי' תרכ"ט סעיף ז'. ר"ן מ"א.

(ד) עולין:    ואם עבר ועלה יצא י"ח ואם הסוכה על הארץ והקנים של הסכך נסמכים על האילן שרי ולא גזרינן שמא יניח על הסכך. מ"א ע"ש.