באר היטב על אורח חיים תרטז

סעיף א עריכה

(א) לרחצן:    ובזמן הזה אין נוהגין לרחצן ולסוכן כלל לבוש עיין סימן של"א סעיף ט'.

סעיף ב עריכה

(ב) שא"צ:    אבל חינוך שעות צריך ט"ז. ואין מדקדקין בזמן הזה להתענות תינוק בשנת י"ב משום דהכל לומדים והוי כחולים ועוד דסתמא חשיבי חולים. (ב"ח).