פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) ויום הכפורים:    פי' י"כ של יובל שאומרים בו ג"כ מלכיות זכרונות ושופרות.


(ב) לא:    ובשאר ימות השנה אם יודע ברכה א' יאמר' ואין מעכבות זה את זה.

סעיף בעריכה


(ג) קודם:    אבל אם הקדים תרועה לתקיעה או זכרונות למלכיות לא יצא ר"ן. ויש לכסות השופר בשעת ברכה. ב"ח.