באר היטב על אורח חיים תקצב

סעיף אעריכה

(א) התפלה:    כשהצבור אומרים הוא אלהינו עיין הפסוקים במחזו' אשכנז שי"ל והוא קבלה מר"א רוקח.

(ב) על סדר:    התוקע והשומעין צריכין לעמוד בתקיעות דמעומד.

(ג) תשר"ת:    ובשל"ה הדרך המובחר לתקוע תשר"ת תש"ת תר"ת למלכיות וכן לזכרונות וכן לשופרות ואחר אנעים זמירות תשר"ת תש"ת תר"ת. וכן נוהגים ק"ק אשכנזים בירושלים.

סעיף געריכה

(ד) ישיח:    ובשעת התקיעות אפי' לרוק אסור ע' סימן תקפ"ז ס"ק ה'.

(ה) א"צ:    אפי' שח בין תקיעות דמיושב עצמן א"צ לחזור לברך. הגמ"נ מ"א.

(ו) בין:    ואם סח בין ברכה לתקיעה אפי' מענין התפילה צריך לחזור ולברך ומ"ש רמ"א דהתפילות לא הוי הפסק היינו בין תקיעה לתקיעה אבל בין ברכה לתקיעה הוי הפסק וצריך לחזור ולברך ופשוט דאפי' השומע אם סח בין ברכה לתקיעה צריך לברך. מגן אברהם.