פתיחת התפריט הראשי

באר היטב על אורח חיים תקעז

סעיף אעריכה


(א) המחרישה:    וה"ה אם מקלקלים ומפסידין בענין אחר. מ"א.


(ב) בעננו:    בקראקא נוהגים שהש"ץ והצבור אומרים ריצוי זה בשומע תפלה כשיש הרבה גשמים ע' סימן קי"ז ס"ב.