באר היטב על אורח חיים תקסג

סעיף אעריכה

(א) מהוציא:    ומ"א כתב דאם הוציא בפיו חייב להתענות מדין נדר וכן כתב הב"ח וע' סימן תקס"ב ס"ק ט"ו מש"ש וע' יד אהרן.