באר היטב על אורח חיים תקסד

סעיף אעריכה

(א) אוכל:    נ"ל דבתענית חלום אסור דמשעה שחלם צריך להתענות כמ"ש סי' רפ"ח ס"ד וכ"כ של"ה דמשעה שחלם לא ישמש מטתו.

(ב) קבע:    אפי' שלא על מטתו. ט"ז.

(ג) קבע:    אפי' תוך סעודתו ב"י. וט"ז פסק כהרי"ף דאם ישן בתוך הסעודה מותר עד שיגמור וישן אחר כך שינת קבע ע"ש.

(ד) דבשתייה:    ב"י כתב אפי' כל המשקים מותרים. והכל בו כתב דוקא מים.

(ה) התנה:    ונוהגין להתנות אפי' בשתייה ונכון הוא (אחרונים) וכ' המ"א ונ"ל דהכל לפי מה שהוא אדם אם רגיל לשתות בלילה מותר לשתות בלא תנאי וע' סימן תקפ"א ס"ב בהג"ה וכ"כ הרדב"ז סימן רמ"ז.