באר היטב על אורח חיים תקמג

סעיף אעריכה

(א) לעכו"ם:    נ"ל דלצורך מצוה הצורך בח"ה שרי לומר לעכו"ם לעשותו דהא יש מתירין אפי' בשבת מ"א עיין סי' ש"ז סעיף ה'.

סעיף בעריכה

(ב) בקבלנות:    ואם בנו באיסור מותר ליכנס בו. מ"א וט"ז ע"ש.

(ג) לתחום:    דחיישינן שיבואו לשם אנשים ממקומות אחרים. ואריס מותר לעשות בשדה כמ"ש סימן רמ"ג.

סעיף געריכה

(ד) אחר:    פירוש שיאמר לו בהדי' שיעשנה אחר המועד. וה"ה דלישראל שרי ליתן. מ"א.

(ה) וימנה:    ואם כן כשנותן כליו לכובס אסור למנות מ"א. ועיין בבאר הטיב אשר לפני שהניח בצ"ע ממ"ש בסי' תקנ"א סס"ג דאוסר רמ"א שם ליתן לכובס עד אחר ט"ב וכתב מ"א אפי' אומר לכבס אחר תשעה באב עכ"ל דלא דק דהתם שלא יסיחו דעתן מן האבילות.

(ו) שרי:    פי' א"צ למחות בידו עיין סי' רמ"ח.