באר היטב על אורח חיים תקלו

סעיף אעריכה

(א) לטייל:    נ"ל דמא"י לח"ל אסור לתקן צרכי הרכיבה עיין סי' תקל"א סס"ד. מ"א.

סעיף דעריכה

(ב) לבריחה:    אפי' לא ישבה עדיין עליהם ג' ימים שראוי למכור הבצים בזול מ"מ שרי מפני הפסד מועט אבל אחר ג' ימים לבריחה אסור אפי' יפסידו הבצים דיש טורח גדול בחזירתה וכ"ש דאסור להושיב אחרת שאין כל התרנגולות יושבות על ביצים שכבר הוחמה לפיכך אין טורחין מספק. ב"י עיין מ"א.