פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) במקלו:    ודוקא בר"ה או בכרמלית אבל מבית לחצר שרי דאין עירוב והוצאה ליום טוב לאפוקי בשבת אפי' חוץ לעירוב אסור בכל הדברים שאסרו לצאת בו חוץ מתכשיטי נשים רש"ל ועיין סי' שי"א סעיף י"ח.

סעיף בעריכה


(ב) בכסא:    פירוש יושב בכסא ונושאין אותו.


(ג) צריכים:    ואז מותר אפי' יכול לילך בע"א אפ"ה התירו לו משום דוחק' דצבור' או שלא לטנף הבגדים וכ"ש אם היה זקן. ט"ז ע"ש.

סעיף געריכה


(ד) במקל:    אפי' אזמני' מאתמול לכך דמיחזי כמאן דאזיל לשוק למוכרה. אחרונים.