פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) משילין:    דוקא כשיורד המטר עליהם ומשום הפסד שרי ואפי' לגמור האוצר. רש"ל.


(ב) ארובה:    הוא חלון שבתקרה.


(ג) בחלונות:    הן בכותל וצריך להגביהן.


(ד) בסולמות:    וה"ה במדריגות שלנו. רש"י יש"ש.