באר היטב על אורח חיים תקכא

סעיף אעריכה

(א) משילין:    דוקא כשיורד המטר עליהם ומשום הפסד שרי ואפי' לגמור האוצר. רש"ל.

(ב) ארובה:    הוא חלון שבתקרה.

(ג) בחלונות:    הן בכותל וצריך להגביהן.

(ד) בסולמות:    וה"ה במדריגות שלנו. רש"י יש"ש.