באר היטב על אורח חיים תכז

סעיף אעריכה


(א) סתם:    וה"ה כשמברכין החדש בבה"כ מ"צ. וש"ך ביורה דעה סימן ר"ח ס"ק י"ז כתב בשם מהרי"ל בראשון אדר ראשון ובשני אדר שני וכ"כ בע"א סי' קכ"ז ס"ד גבי גט. וכ"כ הט"ז בשם הב"ח דנכון לפרש בשניהם באדר ראשון יאמר ראשון ובשני יאמר שני ע"ש.