פתיחת התפריט הראשי

סעיף דעריכה


(א) ארבעה:    ואפי' הוא ארוך הרבה צריך שיהא ברחבו ד'. ואז מותר לטלטל אפי' דרך פתחים קטנים ב"י ואם אין ביניהם חלון אף שנשתתפו במבוי אסורים לטלטל דרך חור ואף בחצירות ובתים שלנו הדין כך מ"א ועיין סי' שע"ו.

סעיף זעריכה


(ב) במילואו:    כגון שנשאר מכל צד משהו או פס ד' בצד א'.

סעיף חעריכה


(ג) משך:    פי' ברוחב ארבע כמ"ש ר"ת אלא דלא בעי ארבע על ארבע. מ"א.


(ד) המקום:    עט"ז.

סעיף יעריכה


(ה) שיחברנו:    חבור שא"א לשומטו עד שיחפור בדקר ע"כ הוי ביטול. רמב"ם.

סעיף יבעריכה


(ו) להתיר:    אבל לא לערב יחד אא"כ מגיע לראש הכותל. מ"א.


(ז) סומכו:    פי' שסמך הסולם לכותל אצל הזיז א"כ לא הוי הך סולם דרגא לזיז.

סעיף יגעריכה


(ח) לערב:    היינו כשמגיע לראש הכותל כמ"ש ס"ח.

סעיף טועריכה


(ט) יבשה:    צ"ע דבריש סי' שכ"ו פסק דאסור להשתמש אפי' ביבש עיין שם.

סעיף טזעריכה


(י) סתמא:    ובגמרא דף פ"ד מוקי בפירות טבלים משמע דבשאר פירות אסור לטלטל וצ"ע. מ"א.

סעיף יזעריכה


(יא) ואם נתן:    עי' ב"ח.

סעיף יטעריכה


(יב) אפי':    דשמא בע"ש בה"ש ימעט מיו"ד ולאו אדעתיה ומטלטל בחצר האסור וכתב הט"ז ודע דכל הני מילי דכותל וחריץ מיירי בלא עירבו בני החצר אבל עירבו בני החצר מותר הכל.


(יג) אבל:    ומיירי שבית אחר פתוח לחצר זה והשני פתוחה לחצר אחרת ולא עירבו החצירות. מ"א.