באר היטב על אורח חיים רסט

סעיף אעריכה

(א) לקטן:    ואם אין קטן טועם המקדש וישתה כשיעור. ב"ח ועיין מ"א: (ובספר אליהו רבה כתב דבטעימה בעלמא סגי ע"ש ראייתו).

(ב) בבי כנישתא:    היינו בבית הסמוך לבה"כ דבביה"כ אסור לאכול. תוס' מ"א.

(ג) בבה"כ:    ומ"א בשם כמה גדולים כתב שלא לבטל כי הרבה גאונים יסדוהו. ומהרי"ל היה נוהג לקנות יין לקידוש ולהבדלה בבה"כ. מותר לקטנים להאכילן בשבת בשחרית לפני הקידוש דהא י"א אפי' גדול מותר כמ"ש הראב"ד ואסור לענות הקטנים. מ"א.

(ד) לעמוד:    הטעם בכלבו דמעלי לעייפות הברכיים.