פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) הים:    דוקא הנך שניכר הנס מתוך המקום אבל בלא"ה כגון סביב ירושלים שנפלה מחנה סנחריב אין מברכין מיהו על נס שלו אפי' אינו ניכר מתוך המקום מברך. מ"א.

סעיף בעריכה


(ב) שבטים:    עיין מ"א והיד אהרן הקשה עליו.

סעיף געריכה


(ג) לשלשים:    וצריך שיהיו ל' יום חוץ מיום שראה בו ויום שעומד בו כגון אם ראה ביום א' צריך שיראה ביום ד' מ"א ע"ש ועיין יד אהרן.

סעיף דעריכה


(ד) לי נס:    משמע בשבת דף ל"ג כשנעשה לאדם נס יתקן איזה צרכי רבים בעיר.


(ה) יריכו:    אפי' אותן שנולדו קודם לכן מ"א ע"ש. והיד אהרן חולק עליו ופסק דוקא בנולדים אחר הנס חייבים לברך ע"ש ואם רבים הם יוצאי חלציו ורואים כ"א המקום ההוא יאמרו שעשה נס לאבותינו.

סעיף העריכה


(ו) המקומות:    אבל יוצאי יריכו א"צ להזכיר שאר המקומות. מ"א.

סעיף ועריכה


(ז) האדם:    וה"ה אם רואה הרבים. מ"א.

סעיף זעריכה


(ח) כיואב:    ואין עתה כיוצא בו.

סעיף טעריכה


(ט) העולם:    כגון שנפל עליו אריה או גמלא פריצא.


(י) לברך:    פי' על הנס אבל הגומל חייב לברך ט"ז עי' סוף סי' רי"ט.