באר היטב על אורח חיים קפו

סעיף אעריכה

(א) וספק:    עיין יד אהרן שהאריך.

סעיף בעריכה

(ב) שביעה:    ואפילו גם הבן לא אכל כדי שביעה דהוי תרי דרבנן אפ"ה מוציא לאביו כ"מ סוף פסחים והתוס' סוף פ"ב דמגילה חולקין וכ"כ האגודה ומשמע שם דוקא במגילה דינא הכי ופשוט דקטן אינו מוציא את האשה. מ"א.